Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

 Sprawdź koniecznie:

Uczelnie w Polsce Wschodniej

RSS

Wyszukiwarka projektów

Tutaj znajdziesz informacje o projektach realizowanych w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej.
Dane dotyczące wartości projektów pochodzą z umów o dofinansowanie (na podstawie KSI SIMIK) oraz z listy projektów indywidualnych PO RPW i są aktualizowane co trzy miesiące.

Od: wybierz datę

Do: wybierz datę

strona:123...3idź do:  
Nowy budynek Wydziału Farmaceutycznego UM w Lublinie

Budowa Teoretycznych Zakładów Naukowych III Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Projekt objął budowę nowego budynku, w którym siedzibę znalazły wszystkie katedry Wydziału Farmaceutycznego UM w Lublinie. W ramach przedsięwzięcia zakupiono również wyposażenie technologiczne dla Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu.

więcej
Rodzaj projektu: uczelnie
Województwo: Rozwój Polski Wschodniej - Lubelskie
Laboratorium Budownictwa CSI PWSZ w Chełmie

Laboratorium Budownictwa Centrum Studiów Inżynierskich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

Laboratorium Budownictwa obejmuje budowę nowoczesnego kompleksu naukowo-dydaktycznego Centrum Studiów Inżynierskich (CSI). Do głównych zadań CSI należy prowadzenie badań przemysłowych, wypracowywanie innowacyjnych rozwiązań w dziedzinach technicznych: budownictwa, materiałów budowlanych, materiałów i nawierzchni drogowych, geodezji, geologii.

więcej

Utworzenie bazy aparaturowej na rzecz Centrum Badań Innowacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Projekt polega na zakupie 81 sztuk sprzętu specjalistycznego dla Wydziału Lekarskiego, Wydziału Farmaceutycznego i Centrum Medycyny Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Są wśród nich system do szybkiego sekwencjonowania DNA, system do analizy chromosomów, spektrometr czy wirówka próżniowa.

więcej

Utworzenie Centrum Syntezy i Analizy BioNanoTechno Uniwersytetu w Białymstoku

Celem projektu jest unowocześnienie i zróżnicowanie potencjału badawczego w Instytucie Chemii Uniwersytetu w Białymstoku, oraz utworzenie infrastruktury laboratoryjnej Centrum Syntezy i Analizy BioNanoTechno.

więcej
Budowa Gmachu Naukowo Dydaktycznego Biotechnologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Budowa Gmachu Naukowo Dydaktycznego Biotechnologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Przedmiotem projektu jest budowa i wyposażenie budynku naukowo-dydaktycznego, w którym prowadzona będzie edukacja na poziomie wyższym studentów kierunku Biotechnologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

więcej
Budynek Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach – II etap budowy kampusu uczelnianego

Projekt obejmuje rozbudowę i modernizację infrastruktury dydaktyczno-naukowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego (UJK), służącej kształceniu studentów i doktorantów, wzbogacaniu oferty kształcenia ustawicznego oraz realizowaniu działalności naukowej.

więcej
MODIN II – modernizacja i rozbudowa infrastruktury edukacyjno-badawczej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach

MODIN II – modernizacja i rozbudowa infrastruktury edukacyjno-badawczej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach

Przedmiotem projektu MODIN II jest modernizacja oraz rozbudowa infrastruktury edukacyjno-badawczej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

więcej

Rozbudowa i doposażenie Ośrodka Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza

W ramach zadania inwestycyjnego powstaną: pas startowy, droga kołowania, hangar dla samolotów, budynek symulatorów lotów, kontenerowa stacja paliw. Zakupione: samoloty jedno- i dwusilnikowe, symulatory lotów, wyposażenie dla obsługi sprzętu lotniczego i działalności lotniczej oraz wyposażenie dydaktyczne.

więcej

Uruchomienie kompleksu naukowo-dydaktycznego Zalesie – Regionalne Centra Innowacji oraz Transferu Technologii Produkcji, Przetwarzania i Marketingu w Sektorze Rolno-Spożywczym

W ramach  projektu zostanie stworzona baza dydaktyczna na potrzeby Wydziału Biologiczno-Rolniczego dla nowo powstałych kierunków studiów: Architektura krajobrazu, Biologia, Ochrona środowiska, Rolnictwo, Technologia żywności i żywienie człowieka. Projekt obejmie szereg prac związanych z modernizacją oraz wyposażeniem laboratoriów w specjalistyczną aparaturę naukową, zmianą sposobu użytkowania obiektów oraz zagospodarowaniem parku  i terenów wokół budynków Uniwersytetu w rejonie Zalesie.

więcej

Wschodnie Innowacyjne Centrum Architektury – rozbudowa i wyposażenie kompleksu dydaktyczno-naukowego Politechniki Lubelskiej dla kierunku Architektura i Urbanistyka

Projekt polegał na budowie, rozbudowie i wyposażeniu kompleksu dydaktyczno-naukowego Wschodnie Innowacyjne Centrum Architektury Politechniki Lubelskiej dla kierunku Architektura i Urbanistyka.

więcej
Regionalny Ośrodek Badań i Rozwoju w Białej Podlaskiej

Regionalny Ośrodek Badań i Rozwoju w Białej Podlaskiej

Atutem uczelni jest ulokowanie całej bazy dydaktyczno-sportowej w jednym kampusie. Jednak w przypadku infrastruktury laboratoryjnej istnieje luka, która znacznie ogranicza możliwość prowadzenia skomplikowanych działań natury badawczo-rozwojowej. Realizacja projektu dotyczy budowy nowoczesnego obiektu posiadającego: laboratoria spełniające europejskiej normy i certyfikaty, wyposażone w nowoczesną aparaturę badawczą i sprzęt laboratoryjny, Centrum Upowszechniania Wyników Badań i Obsługi Przedsiębiorców oraz Centrum Udostępniania Informacji Naukowej.

więcej
Centrum Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych

Centrum Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych

Przedmiotem projektu jest zakup wyposażenia naukowego dla Centrum Biotechnologii Stosowanej  i Nauk Podstawowych na Uniwersytecie Rzeszowskim. Centrum będzie podlegało organizacyjnie Zamiejscowemu Wydziałowi Biotechnologii z  siedzibą w  Weryni.

więcej
Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej

Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej

W ramach projektu powstanie budynek Politechniki Białostockiej, w skład którego wejdą: Centrum Kształcenia Zdalnego wraz z centrami satelickimi na wydziałach Uczelni, Naukowe Centrum Badawczo–Rozwojowe, które umożliwi realizację zajęć dydaktycznych wykorzystujących nowoczesne formy przekazu m.in. poprzez teletransmisję procesu nowoczesnych badań.

więcej
Budowa Instytutu Biologii oraz Wydziału Matematyki i Informatyki wraz z Uniwersyteckim Centrum Obliczeniowym

Budowa Instytutu Biologii oraz Wydziału Matematyki i Informatyki wraz z Uniwersyteckim Centrum Obliczeniowym

Projekt zakłada budowę budynków Instytutu Biologii oraz budynku Wydziału Matematyki i Informatyki wraz z Uczelnianym Centrum Obliczeniowym

więcej
Rodzaj projektu: uczelnie
Województwo: Rozwój Polski Wschodniej - Podlaskie
Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej

Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej

Celem projektu jest budowa budynku Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej wraz z infrastrukturą techniczną, w którym znajdować się będzie łącznie ponad 30 wysoko wyspecjalizowanych laboratoriów i pracowni dydaktyczno-badawczych. Zbudowany zostanie również parking.

więcej
strona:123...3idź do:  


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska