Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


07-04-2009

Najczęściej zadawane pytania

 

Pytania beneficjentów dotyczące działań w ramach  Programu Rozwój Polski Wschodniej

1. Czy dopuszczalna jest sytuacja, w której np. w piątym roku, z uwagi na założone wydatki odtworzeniowe, przepływy pieniężne netto są ujemne, ale środki pieniężne pozostają dodatnie, jak również suma przepływów netto w okresie pięciu lat jest dodatnia? Czy w takiej sytuacji można uznać, że projekt jest trwały finansowo?

Zgodnie z zapisami w dokumencie „Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód” - Podrozdział 10 – Analiza trwałości finansowej, projekt uznaje się za trwały finansowo, gdy saldo niezdyskontowanych skumulowanych przepływów pieniężnych generowanych przez projekt we wszystkich latach objętych analizą jest większe bądź równe zeru.

Z punktu widzenia tego zapisu ujemne przepływy pieniężne w piątym roku wskazują, iż projekt nie będzie trwały finansowo.

Taka sytuacja, wydaje się możliwa do zaakceptowania w drodze wyjątku, przy czym w trakcie oceny zbadane zostanie, czy wydatki odtworzeniowe obejmują jedynie:

  • wydatki odtworzenia składników wyposażenia o krótkim okresie użytkowania,
  • wydatki odtworzeniowe niezbędne do utrzymania projektu.

Nie mogą to być jednak wszystkie wydatki odtworzeniowe wynikające z amortyzacji. W sytuacji, gdy wydatki odtworzeniowe ujęte w piątym roku będą obejmowały zbyt duży zakres wydatków wynikających z amortyzacji, konieczne będzie ich ograniczenie.
Zwracamy również uwagę, że ocena wniosku będzie prowadzona przez niezależnych ekspertów, którzy mogą nie zgodzić się ze wskazanym podejściem.

2. Czy analiza trwałości może opierać się na samych przepływach pieniężnych, czy też musi zawierać jeszcze inne elementy?

Analiza trwałości projektu może opierać się wyłącznie na przepływach pieniężnych jednak musi obejmować wszystkie przepływy generowane przez projekt we wszystkich latach objętych analizą.

3. Czy istnieją szczegółowe wytyczne dotyczące analizy kosztów i korzyści w przypadku projektów nie zaliczanych do dużych projektów?

Nie istnieją wytyczne dotyczące analizy kosztów i korzyści, odrębne dla małych projektów.

Dokument pt. Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych odnosi się do wszystkich projektów, niezależnie od ich wielkości.

4. Czy dostępne są szczegółowe wytyczne dotyczące analizy wrażliwości i ryzyka w przypadku małych projektów? Czy taka analiza jest w ogóle wymagana?

Nie istnieją odrębne wytyczne dotyczące analizy wrażliwości i ryzyka, w szczególności odnoszące się do małych projektów. Analiza wrażliwości i ryzyka w przypadku małych projektów nie jest wymagana, ale zalecana. W przypadku pozostałych projektów jest obowiązkowa.

5. Czy jest wymagane przeprowadzenie analizy kosztów i korzyści społecznych?

Pełna analiza kosztów i korzyści społecznych jest wymagana w przypadku dużych projektów (powyżej 25 mln EUR). W przypadku małych projektów należy przeprowadzić jakościową i ilościową ocenę ekonomicznych, społecznych i środowiskowych korzyści, które nie zostały uwzględnione w analizie finansowej, bez ich przeliczania na wartości pieniężne.

6. Czy o zakwalifikowaniu projektu do sfinansowania z PO RPW decyduje siedziba Wnioskodawcy, czy też lokalizacja geograficzna projektu?

O kwalifikacji projektu do PO RPW decydujące znaczenie ma lokalizacja geograficzna projektu (województwa: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie i świętokrzyskie), a nie siedziba wnioskodawcy/ beneficjenta.

7. Jeśli planowany projekt będzie projektem generującym dochód, tj. wyniki badań i usługi będą komercjalizowane, a właścicielem całej infrastruktury powstałej z inwestycji jest Wnioskodawca i to Wnioskodawca będzie „nabywcą” tych wyników i usług, czy wartość skomercjalizowana będzie pomniejszała kwotę dotacji? Jak długo trwa zasada pomniejszania dotacji o uzyskany dochód z projektu? Tylko do zakończenia projektu, czy dłużej?

Z przedstawionych informacji wnioskujemy, że projekt będzie objęty schematem pomocy publicznej, dlatego zasada wyliczenia dochodu generowanego przez projekt nie znajdzie zastosowania. Stąd uzasadniony jest wniosek, że przedstawione problemy nie dotyczą projektu.

8. Czy wystarczająca jest kopia decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, którą wydaje urząd (tak jak było to wymagane dotychczas) czy też dodatkowo należy zebrać kopie dokumentów, o które urząd występuje, aby móc wydać decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych tj. np.: opinia regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej itp.?

Wymienione dokumenty należy załączyć do wniosku o dofinansowanie projektu. Wzór wniosku o dofinansowanie w części M – „Załączniki” zawiera odpowiednie pola dotyczące opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska (p. 19), jak również opinii odpowiedniego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej (p.20). Do wniosku o dofinansowanie muszą zostać załączone wszystkie dokumenty wymienione w części M wniosku, jeśli dotyczą one danego projektu.


Zobacz także:
Pytania beneficjentów dotyczące konkursu w ramach działania I.3 Programu Rozwój Polski Wschodniej

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska