Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


09-08-2010

Zasady

 

Beneficjenci realizujący projekty w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej są zobowiązani do informowania opinii publicznej o pomocy otrzymanej z Unii Europejskiej.

Zasady promocji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich

Obowiązek informowania o współfinansowaniu projektów ze środków unijnych wynika z Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, określającego ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych, a także Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. (rozporządzenie implementacyjne) określającego przepisy wykonawcze do Rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 odnośnie obowiązków informacyjnych i komunikacyjnych stosowanych przez Państwa Członkowskie.

Podstawowe zasady prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych na potrzeby Narodowej Strategii Spójności oraz wszystkich programów operacyjnych (w tym Programu Rozwój Polski Wschodniej) określa Strategia komunikacji Funduszy Europejskich na lata 2007-2013 oraz Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2007 r. w zakresie informacji i promocji, wydane na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r., nr 227, poz. 1658, z późn. zm.).

Do przeliczenia wartości projektu z waluty PLN na EUR stosuje się kurs Europejskiego Banku Centralnego (EBC) z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach PO RPW. Aktualne tabele kursów znajdują się na stronie EBC 

Szczegółowe omówienie zasad informowania o PO RPW zostało zawarte w Planie komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Za koordynację działań informacyjnych i promocyjnych PO RPW na poziomie całego Programu odpowiada Instytucja Zarządzająca. W procesie komunikacji uczestniczą również Instytucja Pośrednicząca, Komitet Monitorujący, Instytucja Koordynująca NSRO, Komisja Europejska oraz Beneficjenci.


Główne obowiązki beneficjentów

 1. Beneficjenci realizujący projekty w ramach PO RPW są zobowiązani do informowania opinii publicznej o pomocy otrzymanej z Unii Europejskiej od momentu podpisania umowy o dofinansowanie. Jednocześnie rekomenduje się stosowanie odpowiednich oznaczeń od momentu podjęcia pierwszych czynności związanych z realizacją projektu.
 2. Zgodnie z art. 8 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z 8 grudnia 2006 r. beneficjenci są odpowiedzialni za informowanie opinii publicznej o pomocy otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 3. Beneficjent zobowiązany jest również w sposób wyraźny informować o fakcie współfinansowania projektu w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.
 4. Informacja o fakcie współfinansowania projektu musi być umieszczona zarówno w miejscu realizacji projektu, jak i w miejscu siedziby Beneficjenta.
 5. W informacji o współfinansowaniu nie powinno używać się żadnych skrótów. Używane powinny być pełne nazwy: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (nie: EFRR) oraz Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (nie: PO RPW).
 6. Należy zadbać o widoczność oznaczeń. Chodzi o skierowanie uwagi opinii publicznej na:
  • realizację projektów,
  • współfinansowanie projektów przez Unię Europejską.
 7. Należy zachować wspólne zasady, aby oznaczenia były jednakowo widoczne i aby można było wszędzie rozpoznać te same wątki przewodnie.

Zasady dotyczące jednolitego oznaczania wszystkich projektów realizowanych w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej, a także sposoby oznaczania wszystkich działań promocyjnych i informacyjnych związanych z projektem przedstawia podręcznik pt. Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
pobierz plik (6,4 MB)

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska