Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


18-06-2014

Dokumenty


Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji


Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji określają podstawowe zasady prowadzenia i koordynacji działań informacyjno-promocyjnych, sposób opracowania i zakres strategii komunikacji NSRO oraz planów komunikacji poszczególnych programów operacyjnych. Wytyczne wyznaczają główne kierunki podejmowanych działań, a także określają zasady sprawozdawczości i oceny tych działań.

Wytyczne identyfikują także grupy odbiorców działań promocyjno-informacyjnych prowadzonych przez poszczególne Instytucje. Wszelkie działania w tym zakresie o charakterze ogólnym i przekrojowym będą prowadzone przez Instytucję Koordynującą NSRO w zakresie informacji i promocji. Działania promocyjne programów operacyjnych adresowane do ogółu społeczeństwa będą realizowane przez Instytucje Zarządzające poszczególnymi programami, a Instytucje Pośredniczące będą realizowały działania skierowane do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programów.


Wytyczne w zakresie informacji i promocji jasno definiują podstawowe narzędzia działań informacyjnych i promocyjnych oraz opisują zasady ich działania. Za główne kanały dystrybucji uznano: punkty informacyjne, publikacje, strony internetowe oraz szkolenia.

Od 2 lipca 2010 r. obowiązują znowelizowane wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji.

Pobierz plik:
Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji (375 KB)  


Strategia komunikacji Funduszy Europejskich na lata 2007-2013

15 października 2008 r. Komisja Europejska zaakceptowała Strategię komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013. To bardzo dobra wiadomość dla instytucji zaangażowanych we wdrażanie Funduszy Europejskich, osób zajmujących się informacją i promocją w administracji, ale także dla wszystkich osób i instytucji zainteresowanych pozyskaniem unijnych środków.

Trzeba pamiętać, że wykorzystanie ponad 67 mld euro, które Polska ma do dyspozycji w latach 2007-2013 to nie tylko kwestia odpowiedniego zaprojektowania systemu wdrażania, przygotowania procedur i instytucji, ale to również kwestia odpowiedniego poinformowania społeczeństwa o możliwościach korzystania z dostępnych pieniędzy. Strategia komunikacji Funduszy Europejskich to dokument, który określa podstawowe zasady prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych i edukacyjnych na temat Narodowej Strategii Spójności i wszystkich programów współfinansowanych ze środków unijnych na lata 2007-2013. Jej realizacja pomoże zachować spójność działań prowadzonych przez tak wiele instytucji, zarówno na poziomie centralnym jak i regionalnym.

Cele Strategii

Zgodnie ze Strategią strategicznym celem działań informacyjnych i promocyjnych jest wspieranie realizacji celów określonych w Narodowej Strategii Spójności przez:

 • zachęcanie beneficjentów, potencjalnych beneficjentów i uczestników projektów do korzystania z Funduszy Europejskich dzięki dostarczaniu informacji niezbędnych w procesie ubiegania się o środki europejskie,
 • motywowanie projektodawców i edukowanie w obszarze właściwej realizacji projektów,
 • kształtowanie świadomości społeczeństwa w zakresie postępów realizacji Narodowej Strategii Spójności oraz upowszechnianie efektów wykorzystywania Funduszy Europejskich w Polsce.

Cel strategiczny osiągany będzie poprzez realizację ośmiu celów operacyjnych:

 1. dostarczanie opinii publicznej wiedzy ogólnej w zakresie europejskiej polityki spójności, a w szczególności jej bezpośredniego związku z celami rozwojowymi kraju;
 2. budowanie społecznego poparcia i zaangażowania obywateli w realizację celów Narodowej Strategii Spójności;
 3. upowszechnianie korzyści płynących z wykorzystywania Funduszy Europejskich, a pośrednio z integracji z Unią Europejską;
 4. wsparcie potencjalnych beneficjentów w procesie pozyskiwania środków z Funduszy Europejskich przez profesjonalną informację i motywację;
 5. wsparcie beneficjentów w procesie realizacji projektów przez profesjonalną informację i pomoc w rozliczaniu projektów;
 6. budowa zaufania do instytucji zajmujących się wdrażaniem Funduszy Europejskich przez zapewnienie profesjonalnych kadr oraz przejrzystość działania instytucji i procedur;
 7. upowszechnianie mechanizmów współpracy z partnerami społecznymi i gospodarczym środowiskami opiniotwórczymi oraz pobudzanie dialogu instytucji zaangażowanych we wdrażanie Funduszy z beneficjentami oraz wymiany doświadczeń między nimi;
 8. zapewnienie możliwości efektywnej współpracy, wymiany doświadczeń i dialogu pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w proces wdrażania Funduszy Europejskich.

 

Grupy docelowe

Strategia wskazuje grupy docelowe, do których kierowane są działania informacyjno-promocyjne. Do podstawowych grup Strategia zalicza ogół społeczeństwa, beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, a także media, partnerów społecznych i gospodarczych, instytucje zaangażowane we wdrażanie Funduszy Europejskich, decydentów i liderów oraz środowiska opiniotwórcze (artystów, kościoły i związki wyznaniowe, sportowców, branże reklamową itd.). Szczególnym adresatem działań informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych na temat Funduszy Europejskich jest młodzież.

Jasny podział zadań

Strategia mówi także o tym, kto prowadzi działania informacyjno-promocyjne i jaki jest podział ról pomiędzy poszczególne instytucje. W Strategii przyjęto, że działania o charakterze horyzontalnym prowadzi tzw. Instytucja koordynująca, czyli Departament Informacji, Promocji i Szkoleń Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Instytucje zarządzające programami krajowymi i regionalnymi odpowiadają za działania komunikacyjne dotyczące właściwych programów skierowane do części społeczeństwa właściwej programowi, społeczności regionalnych oraz beneficjentów i potencjalnych beneficjentów. Instytucje pośredniczące i pośredniczące drugiego stopnia prowadzą działania informacyjne adresowane bezpośrednio do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów.

Idea przewodnia komunikacji

Strategia komunikacji formułuje również ideę przewodnią, która jest elementem spajającym cały proces komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce. Stanowi ona opis tożsamości Funduszy, ich znaczenia, odmienności i wyjątkowości oferty na rynku.
Idea przewodnia brzmi: Fundusze Europejskie = Napęd Twórczych Przemian.

Spójna wizualizacja i prosty język

Doświadczenie okresu 2004-2006 pokazały, że język informowania o funduszach strukturalnych i Funduszu Spójności był zbyt trudny, przez co fundusze często były postrzegane jako odległe i niedostępne. Dlatego jednym z podstawowych założeń Strategii komunikacji jest uproszczenie język, którym są komunikowane kluczowe pojęcia i informacje związane z polityką spójności Unii Europejskiej. Strategia wprowadza także spójny system identyfikacji wizualnej, zapewniający spójny i jednolity wizerunek. System opiera się na znaku graficznym i logotypach dla Narodowej Strategii Spójności oraz poszczególnych programów. Zarówno Narodowa Strategia Spójności jak i programy mają swój kod graficzny i kolorystyczny.

Dzięki realizacji Strategii, która jasno określa cele i zasady prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych, wskazuje grupy docelowe komunikacji oraz wyznacza podział zadań między poszczególne instytucje, możliwe będzie zachowanie spójności i komplementarności podejmowanych działań, a tym samym wyższy poziom wiedzy i świadomości społeczeństwa polskiego w zakresie możliwości korzystania z Funduszy Europejskich.

Pobierz pliki:Plan komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Plan komunikacji jest podstawą do prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW). Stosowanie zasad i rozwiązań przyjętych w tym dokumencie jest obligatoryjne dla wszystkich instytucji zaangażowanych w działania informacyjne i promocyjne prowadzone w ramach Programu oraz Beneficjentów. Plan komunikacji ma za zadanie wzmocnienie realizacji celów zdefiniowanych w programie operacyjnym.

Plan komunikacji, jako dokument strategiczny dla PO RPW, został opracowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Instytucję Zarządzającą Programem we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości - Instytucją Pośredniczącą na lata realizacji programu tj. od 2007 do 2013 roku.

Plan komunikacji PO RPW jest zgodny z następującymi dokumentami:

 • Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1260/1999;
 • Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013;
 • Strategią komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013, która spełnia kryteria planu komunikacji (Communication Action Plan), określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. (rozporządzenie implementacyjne) określającym przepisy wykonawcze do Rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 odnośnie obowiązków informacyjnych i komunikacyjnych stosowanych przez Państwa Członkowskie.

Plan komunikacji określa zakres odpowiedzialności i zadania instytucji zaangażowanych we wdrażanie PO RPW. Istotną rolę w tym systemie pełnić będzie wewnętrzna koordynacja całego procesu informacji i promocji. Instytucja Zarządzająca zapewnia zgodność działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych realizowanych w ramach programu z niniejszym dokumentem, Wytycznymi oraz Strategią.

Plan komunikacji jest dokumentem ramowym obejmującym cały okres realizacji PO RPW, natomiast opis, harmonogram oraz budżet wszystkich działań planowanych na dany rok kalendarzowy zostanie zawarty w Rocznych planach działań informacyjno-promocyjnych.

Plan komunikacji może być aktualizowany w zależności od doświadczeń, efektów prowadzonych działań, wyników ewaluacji i badań opinii publicznej, zaistnienia nowych zdarzeń i zgodnie ze stopniem realizacji założonych celów komunikacji oraz priorytetów PO RPW.

Za realizację działań informacyjno-promocyjnych odpowiedzialne są wszystkie jednostki zaangażowane we wdrażanie Programu Rozwój Polski Wschodniej tj. Instytucja Zarządzająca, Instytucja Pośrednicząca oraz Beneficjenci.

Pobierz plik:
Plan komunikacji PO RPW 2007-2013 - zaktualizowany 11 czerwca 2014 r.  (345 KB)

 

 


 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska