Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


22-11-2016

Polska Wschodnia rozwija swój naukowy potencjał dzięki Funduszom Europejskim

Kategoria: Wiadomości | Dotyczy: Rozwój Polski Wschodniej

Ponad pół tysiąca nowych i zmodernizowanych laboratoriów oraz ponad tysiąc zrealizowanych projektów badawczych – to główne rezultaty inwestycji w zaplecze naukowo-badawcze w Polsce Wschodniej, sfinansowanych z Programu Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW). Na tym nie koniec, gdyż wraz z wykorzystaniem infrastruktury rezultatów przybywa.

Uczelnie, instytuty badawcze, przedsiębiorstwa oraz samorządy z makroregionu w ramach PORPW zrealizowały łącznie  55 projektów o wartości 2 mld zł (z czego dotacja z PO RPW wyniosła 1,4 mld zł). Dzięki nim utworzono 262 i zmodernizowano 255 laboratoriów. Zakupiono także ok. 7,2 tys. sztuk aparatury naukowo-badawczej o unikatowym charakterze w skali regionu, a często także w skali krajowej.

 

Nowoczesny sprzęt Politechniki Rzeszowskiej

 Nowoczesny sprzęt Laboratorium Kół Zębatych Politechniki Rzeszowskiej, fot. Politechnika Rzeszowska

W wielu przypadkach zakres i jakość zakupionego sprzętu stanowiły radykalną, wręcz przełomową zmianę w wyposażeniu, a w konsekwencji – w działalności danej jednostki. Zdaniem wielu beneficjentów skala i jakość zmian w wyposażeniu, do której doszło podczas realizacji projektu (zwykle ok. 2-3 lata), znacząco przewyższała zmiany, które nastąpiły na danej uczelni na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat.

Nowe wyposażenie – nowe możliwości

Zakupiona infrastruktura umożliwia beneficjentom prowadzenie liczniejszych i na szerszą skalę prac B+R, często także w zupełnie nowych obszarach badawczych. Z użyciem nowego wyposażenia zrealizowano już ponad 1,1 tys. projektów badawczych. Wiele z nich zakończyło się wdrożeniem nowych lub zmodernizowanych produktów oraz zgłoszeniami patentowymi. Z nowej infrastruktury badawczej skorzystało dotychczas ponad 1,15 tys. podmiotów: zarówno pracowników naukowych, jak i przedsiębiorców.

Centrum Badawcze Nawozów

Centrum Badawcze Nawozów Instytutu Nowych Syntez Chemicznych,
fot. Instytut Nowych Syntez Chemicznych

Wielowymiarowe korzyści dla naukowców,

Naukowcy wykorzystują aparaturę najczęściej do prowadzenia własnych badań, opracowywania i testowania nowych technologii produkcji (lub świadczenia usług) oraz rozmaitych badań analitycznych lub laboratoryjnych, związanych z projektowaniem nowych lub ulepszaniem istniejących wyrobów czy usług.

Prowadzone przez pracowników naukowych prace badawcze przekładają się na wzrost liczby publikacji. Dotychczas ukazało się  ok. 2 tys. artykułów naukowych, w tym w periodykach naukowych o wysokim wskaźniku cytowań. W przyszłości wpłynie to na podniesienie uzyskanej kategorii w ramach tzw. oceny parametrycznej jednostek naukowych.

Co ważne, poprzez zwiększenie potencjału badawczego beneficjenci PO RPW mają większe możliwości współpracy z innymi jednostkami, w tym zagranicznymi np. realizując wspólne projekty czy uczestnicząc w międzynarodowych konsorcjach podczas aplikowania do unijnego programu Horyzont 2020 lub innych programów finansowanych ze środków europejskich.

…dla przedsiębiorców

Istotne korzyści z projektów dotyczących infrastruktury B+R w PO RPW czerpią także przedsiębiorcy, a w konsekwencji gospodarka makroregionu. Firmom, które skorzystały ze wsparcia PO RPW, zakupiony sprzęt umożliwił przede wszystkim znaczne podniesienie jakości produkowanych towarów, ograniczenie liczby produktów wadliwych. Pozytywne efekty widoczne są również w przedsiębiorstwach korzystających z infrastruktury beneficjentów PO RPW. Jednostki naukowe realizowały zlecenia firm głównie w zakresie modyfikacji produktów/ usług lub testowania wprowadzanego na rynek nowego produktu/ usługi. Dzięki tej współpracy firmy stają się bardziej konkurencyjne, co przekłada się na ich kondycję ekonomiczną oraz większy potencjał do wdrażania innowacji.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowego Olimp Laboratories Sp. z o.o., fot. Olimp Laboratories Sp. z o.o.

Ośrodkek Badawczo-Rozwojowy w firmie Olimp Laboratories Sp. z o.o., fot. PARP

 

... i Polski Wschodniej

Inwestycje PO RPW istotnie przyczyniły się do rozwoju zaplecza naukowo-badawczego w Polsce Wschodniej. Skutkuje to nowymi możliwościami badawczymi, wzrostem innowacyjności firm oraz zacieśnieniem współpracy nauki i biznesu w makroregionie. Istotnym efektem zrealizowanych przedsięwzięć jest także wzrost zatrudnienia – w ramach projektów w Polsce Wschodniej utworzono 774 nowych etatów (w tym 235 etatów badawczych).

Dowiedz się więcej: „Ocena efektów realizacji projektów Działania I.3 PO RPW” Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

 

***


Nowe możliwości dla makroregionu w zakresie rozwoju innowacji stwarza druga edycja programu dla makroregionu – Program Polska Wschodnia (POPW). Uruchomiono w nim zestaw działań, w szczególności 1.3.1., dzięki którym przedsiębiorstwa mogą wdrażać innowacje wykorzystując infrastrukturę naukowo-badawczą dofinansowaną ze środków PO RPW.

Więcej informacji na temat Programu Polska Wschodnia Link prowadzi do serwisu zewnętrznego


 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska