Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

projektodawca

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

lokalizacja

Olsztyn

działanie

I.3. Wspieranie innowacji

wartość projektu

21 831 945,98 zł (w tym wartość dofinansowania z UE: 18 517 676,56  zł)


Wyposażenie w sprzęt aparaturowy Centrum Nutri-bio-chemicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Opis projektu

Projekt obejmuje wyposażenie specjalistycznych laboratoriów:

  • Wydziału Bioinżynierii Zwierząt,
  • Wydziału Biologii,
  • Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa,
  • Wydziału Nauki i Żywności oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (UWM).

Centrum Nutri-bio-chemiczne to próba budowy wspólnej bazy aparaturowej, integrującej potencjał naukowo-badawczy w zakresie analityki biochemicznej. Zadaniem Centrum jest  prowadzenie badań gospodarki żywnościowej i ochrony środowiska.

 

      

 Analizator aminokwasów  Aparat do elktroferezy  Chromatograf gazowy

     

 Chromatograf cieczowy  Mikroskop fluoroscencyjny  Spekometr masowy

     

 Respirometr         Komora laminarna  Mikroskop skaningowy

     

 Przystawka                       Przystawka do
mikroskopu elektronowego
 System do chromatografii cieczowej


Zakres projektu

Projekt zakłada realizację 5 komplementarnych względem siebie komponentów. Każdy z nich dotyczy wyposażenia w specjalistyczny sprzęt jednego jednego z poniższych laboratoriów:

  • Laboratorium Biochemicznej Oceny Jakości Żywnościowych Surowców Zwierzęcych oraz Dobrostanu Zwierząt;
  • Laboratorium Badań i Ochrony Bioróżnorodności;
  • Laboratorium Agrobiochemiczne;
  • Laboratorium Badań Żywnościowo-Żywieniowych;
  • Laboratorium Oceny Jakości Wód i Zasobów Hydrosfery. 

Cel i planowane rezultaty

Cel ogólny projektu to prowadzenie doświadczeń naukowo-biochemicznych, które przyczynią się do rozwoju badań produkcji zdrowej żywności.

Cel szczegółowy to prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, które przyczynią  się do unowocześnienia i tym samym do dostosowania zaplecza naukowo-badawczego UWM do standardów europejskich i światowych w zakresie ochrony środowiska i produkcji żywności.

Kto skorzysta dzięki projektowi

Studenci, środowisko naukowe, producenci zdrowej żywności

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska