Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

projektodawca

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk

lokalizacja

Lublin

działanie

I.3. Wspieranie innowacji

wartość projektu

26 023 560,03  zł (w tym wartość dofinansowania z UE: 22 120 026,02 zł)

www

http://projekty.ipan.lublin.pl 

 

 

Aktualności w projekcie:


Środowiskowe Laboratorium Energii Odnawialnej

Przedmiotem projektu jest kompleksowe wyposażenie Środowiskowego Laboratorium Energii Odnawialnej w niezbędną infrastrukturę badawczą pozwalającą na prowadzenie kompleksowych badań w obszarze wytwarzania i przetwarzania biomasy na cele energetyczne.


Opis projektu

Przedmiotem projektu jest kompleksowe wyposażenie Środowiskowego Laboratorium Energii Odnawialnej w niezbędną infrastrukturę badawczą pozwalającą na prowadzenie kompleksowych badań w obszarze wytwarzania i przetwarzania biomasy na cele energetyczne.

Poza tradycyjnymi sposobami pozyskiwania biomasy roślinnej do wykorzystania w energetyce, istotną częścią projektu będzie stworzenie infrastruktury do badań nad biopaliwami drugiej i trzeciej generacji, m.in. z wykorzystaniem biomasy alg. Tworzone Laboratorium będzie rozwijane dzięki zakupowi nowej aparatury, a także z dzięki wykorzystaniu istniejącej infrastruktury badawczej Instytutu. Istotnym jest fakt, że utworzone w ramach projektu laboratorium będzie miało charakter otwarty. Ważnym jego zadaniem będzie bowiem stworzenie i rozwój współpracy pomiędzy ośrodkami naukowymi Lubelszczyzny i Polski Wschodniej, w zakresie badań dotyczących odnawialnych źródeł energii, podniesienie ich jakości, a także dostosowanie do potrzeb regionalnej i krajowej energetyki.

 

  

 Labolatorium mikrobiologii molekularnej i środowiskowej  Spektrometr masowy sprzężony z chromatografem cieczowym

  

 Bioreaktor  Fotobioreaktor

  

 Bioreaktor  Spektrometr masowy sprzężony z chromatografem cieczowym

 

Zbudowane zostanie zaplecze badawczo-rozwojowe umożliwiające prowadzenie kompleksowych badań w trzech kluczowych i wzajemnie ze sobą powiązanych obszarach badawczych:

 • nowe metody i technologie produkcji oraz pozyskiwania biomasy (w tym celu zostaną wsparte trzy jednostki badawcze: Laboratorium Mikrobiologii Molekularnej i Środowiskowej, Laboratorium Biochemii oraz Laboratorium Nowych Technologii Pozyskiwania Energii Odnawialnej oraz Biomasy),
 • procesy gazyfikowania biomasy, w tym analiza procesu fermentacji metanowej i badanie biogazu (w tym celu zostaną wsparte dwie jednostki badawcze: Laboratorium Fermentacji Metanowej oraz Laboratorium Analizy Biogazu), 
 • sposoby zagospodarowywania odpadów pofermentacyjnych, w tym technologie wytwarzania z odpadów nawozu i badanie jego wpływu na wzrost roślin i jakość gleb (w tym celu zostanie doposażonych sześć jednostek badawczych: Laboratorium Oceny, Ulepszania i Wykorzystywania Osadów Pofermentacyjnych, Pracownia Chemicznych i Fizykochemicznych Właściwości Osadu, Pracownia Utylizacji i Wykorzystania Fazy Stałej Osadu, Pracownia Ulepszania Gleb, Pracownia Fizycznych Właściwości Gleb Modyfikowanych oraz Pracownia Wzrostu Roślin).

Dzięki realizacji projektu możliwa będzie realizacja innych projektów badawczych wynikających z dotychczasowej naukowej i statutowej działalności Instytutu, opartych na jego doświadczeniach i planowanych kierunkach badawczo-rozwojowych.

Projekt jest komplementarny z projektem już realizowanym przez IA PAN, pt. „Rozbudowa infrastruktury i doposażenie laboratoriów Centrum Doskonałości AGROPHYSICS”.

Cel i planowane rezultaty

Celem nadrzędnym projektu jest wsparcie rozwoju  społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej poprzez tworzenie  wiedzy i innowacji w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Celem głównym projektu jest rozwój Środowiskowego Laboratorium Energii Odnawialnej jako ponadregionalnego ośrodka badań i transferu wiedzy.

Cel nadrzędny i główny projektu zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących celów:

 • rozwój współpracy pomiędzy ośrodkami naukowymi Lubelszczyzny i Polski Wschodniej,
 • rozwój badań naukowych w dziedzinie wykorzystania biomasy do celów energetyki odnawialnej,
 • podniesienie jakości prowadzonych badań oraz dostosowanie ich do potrzeb regionalnej i krajowej gospodarki,
 • zwiększenie liczby pracowników naukowych zajmujących się problematyką energii odnawialnej,
 • wsparcie dotychczasowej działalności statutowej Instytutu Agrofizyki PAN,
 • wsparcie dotychczasowych prac dotyczących wytwarzania i ochrony patentów, publikacji rozwiązań innowacyjnych oraz badań naukowych związanych z rozwojem kadr (studia doktoranckie),
 • poprawa jakości i warunków pracy kadr naukowych i adaptacji laboratoriów i pomieszczeń pomocniczych (m.in. pokoje cichej pracy).

W wyniku realizacji projektu na bazie dotychczasowej infrastruktury Instytutu powstanie 11 nowych jednostek badawczych, w tym 6 laboratoriów (nowych technologii pozyskiwania energii odnawialnej oraz biomasy, fermentacji metanowej, analizy biogazu, mikrobiologii molekularnej i środowiskowej, biochemii oraz oceny, ulepszania i wykorzystywania osadów pofermentacyjnych) i 5 pracowni (chemicznych i fizykochemicznych właściwości osadu, utylizacji i wykorzystywania fazy stałej osadu, ulepszania gleb, fizycznych właściwości gleb modyfikowanych, a także wzrostu roślin). Jednostki te zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt i aparaturę naukowo-badawczą – o łącznej wartości ponad 20 mln zł.

Projekt przyniesie wiele niemierzalnych rezultatów, do których należy zaliczyć:

 • poprawę konkurencyjności naukowej Instytutu Agrofizyki PAN i współpracujących z nim jednostek naukowych na poziomie krajowym i międzynarodowym,
 • podniesienie jakości prowadzonych badań oraz ich lepsze dostosowanie do potrzeb gospodarczych,
 • wzrost zainteresowania wykorzystywaniem energii ze źródeł odnawialnych przez rolników i przedsiębiorców,
 • rozwój współpracy badawczej pomiędzy jednostkami naukowymi na terenie Lubelszczyzny i Polski Wschodniej.

Kto skorzysta dzięki projektowi

Bezpośrednimi użytkownikami projektu będą pracownicy naukowi. Spektrum pośrednich odbiorców jest dosyć szerokie i obejmuje co najmniej kilka gałęzi gospodarki. Zakłada się, że znajdą się wśród nich zarówno instytucje publiczne (uczelnie wyższe, instytuty naukowe, administracja rządowa i samorządowa oraz jednostki jej podległe, na przykład ośrodki doradztwa rolniczego), jak i prywatne (rolnicy i ich zrzeszenia, przedsiębiorcy zajmujący się energetyką odnawialną i ich zrzeszenia, organizacje branżowe).  

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska