Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Konsultacje

projektodawca

5 województw Polski Wschodniej

lokalizacja

obszar pięciu województw Polski Wschodniej

działanie

II.1. Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej

wartość projektów

1 485 453 062,30(w tym dofinansowanie z UE: 1 029 676 954,72 zł) w tym:

- lubelskie 385 084 244,27 zł
(w tym z UE 266 968 119,29 zł)

- podkarpackie 321 847 493,36 zł
(w tym z UE
222 845 377,18 zł)

- podlaskie 250 751 373,67 zł
(w tym z UE 174 100 564,24 zł)

- świętokrzyskie 200 728 908,93 zł
(w tym z UE 139 420 589,31 zł)

- warmińsko-mazurskie 327 041 042,07 zł
(w tym z UE 226 342 304,70 zł)

 


Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej

Opis projektów

Komplementarne projekty składające się z dwóch komponentów:

  • Budowa infrastruktury szerokopasmowej na rzecz sieci NGA oraz podstawowego dostępu do Internetu województw Polski Wschodniej,
  • Szkolenie osób zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym” (jako uzupełnienie działania) do 10 proc. kosztów kwalifikowanych – „cross financing”.

Cel i planowane rezultaty

Głównym celem projektów jest zwiększenie dostępu do Internetu szerokopasmowego w Polsce Wschodniej i usunięcie nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku w zakresie sieci NGA oraz podstawowej infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Działanie będzie realizowane przez przygotowanie, a następnie wdrożenie komplementarnych projektów, które swoim zasięgiem obejmowały będą regiony Polski Wschodniej. W ramach projektów zakłada się budowę, na terenie każdego z województw Polski Wschodniej, na obszarach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym oraz dotkniętych zakłóceniami w funkcjonowaniu rynku, zgodnie z zasadą neutralności technologicznej, przede wszystkim pasywnej infrastruktury teleinformatycznej uzupełniającej istniejące, należące do różnych operatorów, zasoby i tworzącej regionalne sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Regionalne sieci umożliwią podmiotom komercyjnym budowę własnych sieci, na terenach dotychczas dla nich nieatrakcyjnych inwestycyjnie. W ten sposób sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej składać się będzie z elementów lokalnych sieci szkieletowych (tzw. backhaul albo middle mile) łączących krajową sieć szkieletową z sieciami dostępowymi - abonenckimi (last mile). 

Sieć budowana w ramach projektów będzie otwarta dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców telekomunikacyjnych dostarczających usługi szerokopasmowe bezpośrednio użytkownikom końcowym, tj. mieszkańcom oraz podmiotom publicznym i gospodarczym z Polski Wschodniej.

Realizacja projektu opracowana zostanie ze specjalnym uwzględnieniem działań edukacyjno-informacyjnych, dlatego też zaplanowane jest przeprowadzenie szkoleń informatycznych dla mieszkańców Polski Wschodniej.

Kto skorzysta dzięki projektowi

  1. jednostki samorządu terytorialnego;
  2. związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
  3. przedsiębiorcy organizacje pozarządowe;
  4. mieszkańcy województw Polski Wschodniej;
  5. pracownicy i klienci instytucji publicznych.

 Aktualności w projekcie

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska