Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym

Realizacja projektu wynika z potrzeby modernizacji i przebudowy systemu komunikacyjnego i transportowego gminy miejskiej Kielce. Przedsięwzięcie zostało podjęte również ze względu na zbyt małą pojemność aktualnego taboru komunikacji miejskiej, który jest oparty wyłącznie na komunikacji autobusowej.

 Nowe kieleckie autobusy Nowe kieleckie autobusy

Nowe kieleckie autobusy Nowe kieleckie autobusy

 

Opis projektu

Projekt obejmuje następujące zadania:

 • Budowę węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego,
 • Budowę ulic usprawniających obsługę komunikacyjną w zachodniej części miasta (rejon Targów Kielce),
 • Budowę pętli i zatok autobusowych (w tym dwie pętle wraz z infrastrukturą socjalną dla kierowców autobusów),
 • Zakup 40 ekologicznych autobusów komunikacji miejskiej, wraz z automatami mobilnymi do sprzedaży biletów,
 • Zakup i montaż elektronicznych tablic informacyjnych i stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów. 

Zadanie 1. Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska, wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę istniejącego w/w układu dróg wraz z przebudową skrzyżowań. Przewiduje się lokalizację podziemnych przejść dla pieszych pod ciągami komunikacyjnymi o największych natężeniach.

Zadanie 2. Budowa ulic usprawniających obsługę komunikacyjną w zachodniej części miasta (rejon Targów Kielce).

Zabudowa wykonana w ramach zadania powstała na terenie położonym w zachodniej części Kielc, w rejonie Targów Kielce. Przedmiotem inwestycji była budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przedłużenie ul. Markowskiego, oraz budowa pętli autobusowej i 2 zatok autobusowych. Hale Targów Kielce, obok zabudowań mieszkalnych osiedla Niewachlów, stanowią główne obiekty występujące w obrębie inwestycji. Cały obszar zagospodarowania nowych ciągów komunikacyjnych wynosi niespełna 8 ha.

Zadanie 3. Budowa pętli i zatok autobusowych (w tym dwie pętle wraz z infrastrukturą socjalną dla kierowców autobusów).

Przedsięwzięcie objeło budowę i rozbudowę pętli i 9 zatok autobusowych na terenie całego miasta. Dwie petle, oddane do użytku w listopadzie 2010 r., są dodatkowo wyposażone w dworce autobusowe wraz z zapleczem socjalnym dla kierowców autobusów oraz pasażerów. Pętle zostały zaprojektowane w takich miejscach, aby mogły spełniać docelowo funkcję węzłów komunikacyjnych typu Park&Ride (wyposażenie w miejsca postojowe dla samochodów osobowych). Budowa i przebudowa pętli i zatok wpłynęła również na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu (zmotoryzowanych oraz pieszych).W grudniu 2010 r. zakończono realizację całego zadania.


Zadanie 4. Zakup 40 sztuk autobusów komunikacji miejskiej wraz z automatami mobilnymi do sprzedaży biletów.

W listopadzie 2009r. miała miejsce dostawa 20 szt. nowoczesnych autobusów, które od 1 grudnia 2009r. obsługują nowe linie autobusowe na terenie Kielc. Dostawa kolejnych 20 sztuk miała miejsce w drugiej połowie maja 2010r. Wszystkie nowo zakupione pojazdy zostały wykorzystane do obsługi 13 nowych linii komunikacji autobusowej na terenie Miasta Kielce. W ramach zakupu nowego taboru autobusowego pozyskano nowoczesne pojazdy spełniające wszystkie ekologiczne normy stawiane przez prawo krajowe i europejskie. W celu usprawnienia obsługi pasażerów, autobusy zostały wyposażone w  mobilne automaty do sprzedaży biletów.

Zadanie 5. Zakup i montaż elektronicznych tablic informacyjnych i stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów.

Projekt przewiduje zakup i montaż 60 elektronicznych tablic stacjonarnych, które umieszczone zostaną na wybranych przystankach autobusowych. Nowe elektroniczne przystankowe tablice informacyjne oraz automaty do sprzedaży biletów zostaną wybudowane w obrębie przystanków oraz węzłów przesiadkowych, na których występuje największe w mieście natężenie ruchu pasażerskiego. Do tej pory zainstalowano 24 tablice, które wyświetlają informacje o rzeczywistym czasie przyjazdu autobusu na przystanek oraz o ewentualnych opóźnieniach, a także komunikaty o zmianie taryf, zmianach w kursowaniu poszczególnych linii itp.

Elektroniczna tablica informacyjna  Elektroniczna tablica informacyjna


Cel i planowane rezultaty

Strategicznym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności regionu oraz rozwój funkcji metropolitalnych Miasta Kielce poprzez poprawę jakości infrastruktury drogowej i transportu publicznego w mieście. Celami szczegółowymi projektu są zwiększenie mobilności mieszkańców obszaru metropolitalnego i silniejsze związanie należących do niego gmin, stworzenie przyjaznej mieszkańcom i środowisku komunikacji publicznej oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Kielce.

Realizacja projektu przyczyni się do:

 1. Poprawy jakości infrastruktury drogowej,
 2. Poprawy jakości transportu publicznego,
 3. Zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym,
 4. Zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko,
 5. Zwiększenia płynności ruchu drogowego,
 6. Zwiększenia dostępności do transportu zbiorowego dla mieszkańców Kieleckiego Obszaru Metropolitalnego (w połączeniach podmiejskich, metropolitarnych).

Powyższe działania wpłyną pozytywnie na jakość życia mieszkańców, poprawę wizerunku regionu oraz zwiększenie możliwości rozwojowych Kielc i Kieleckiego Obszaru Metropolitalnego. Działania w ramach projektu przyczyniać się będą do wzrostu ekonomicznej aktywności regionu oraz jego atrakcyjności dla inwestorów, turystów biznesowych, jak również mieszkańców.

Kto skorzysta dzięki projektowi

Projekt będzie oddziaływał w głównej mierze na miasto Kielce i Kielecki Obszar Metropolitalny (KOM). Ponadto, w wyniku realizacji projektu przewiduje się wzrost popytu na usługi miejskiej komunikacji publicznej.

Głównymi odbiorcami będą:

 • obecni i przyszli mieszkańcy Miasta Kielce i KOM,
 • obecne i przyszłe podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie Miasta Kielce i KOM,
 • obecni i przyszli turyści odwiedzający obszar Miasta Kielce i KOM,
 • dodatkowo znaczącą grupą odbiorców będą turyści odwiedzający miasto, ościenne gminy i region oraz osoby poruszające się po drodze w ruchu tranzytowym.

Projekt Rozwój Systemu Komunikacji Publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym realizowany jest w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej. Jego wartość wynosi ponad 300 mln zł, z czego ok. 230 mln zł pochodzi ze środków UE. Realizacja projektu zakończy się w grudniu 2013 r.

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska