Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

projektodawca

Gmina miejsko-wiejska Ciechanowiec

lokalizacja

województwa: lubelskie i podlaskie

działanie

I.4. Promocja i współpraca

wartość projektu

546 415,31
zł (w tym wartość dofinansowania z UE: 463 541,20 zł)

www Przejdź na stronę projektu Strona otwiera się w nowym oknie

 


Razem dla Polski Wschodniej

Opis projektu

Projekt  dotyczy tworzenia wspólnej polityki rozwoju dla 5 województw położonych na wschodzie kraju poprzez integrację gospodarki z sektorem publicznym, sektorem non-profit i środowiskami naukowymi. Ważnym elementem będzie także budowanie tożsamości lokalnej mieszkańców miejscowości, w których będą realizowane poszczególne zadania projektu.

Technicznie projekt będzie realizowany na terenie 2 województw – podlaskiego i lubelskiego. Projekt realizuje działania nastawione na tworzenie stałych regionalnych powiązań między podmiotami, które są odpowiedzialne za politykę rozwoju regionalnego (administracja publiczna, środowisko akademickie, biznesowe, NGO).

W ramach projektu przewidziano:

 • działania promocyjne,
 • organizację 2 spotkań konferencyjnych,
 • organizację 9 spotkań grup badawczych,
 • organizację 9 festynów dla lokalnej społeczności,
 • opracowanie analiz modeli społeczno-gospodarczych,
 • opracowanie 1 wspólnego dokumentu strategicznego,
 • utworzenie portalu.

 

Cel i planowane rezultaty

Celem projektu jest stworzenie wspólnej polityki rozwoju regionalnego dla 5 województw Polski Wschodniej. Dokumenty, które zostaną przygotowane w trakcie realizacji projektu będą miały charakter analityczny i strategiczny. Będą źródłem wiedzy o regionie, analizą tendencji w nim występujących oraz źródłem informacji na temat dalszych kierunków rozwoju obszaru pod kątem integracji wszystkich 5 województw.

Wartością dodaną projektu będzie powstanie partnerstwa 9 gmin, które zwiększą swoje doświadczenie organizacyjne w obszarze pozyskiwania funduszy i zarządzania projektem. Istotnym aspektem, stanowiącym wartość dodaną jest także to, że realizacja tego projektu może się przyczynić do zwiększenia ilość inicjatyw podejmowanych oddolnie, bez udziału centralnego koordynatora.

Projekt będzie miał pozytywny wpływ na wzrost innowacyjności i konkurencyjności regionu. Partnerstwo „Razem dla Polski Wschodniej” to inicjatywa nowa i spontaniczna. Nastawiona na tworzenie sieci powiązań między różnymi aktorami życia społecznego. Dokumenty przygotowane w toku realizacji projektu będą efektem konsultacji, pozbawionych elementu odgórnego sterowania, co samo w sobie jest już czymś innowacyjnym na tym obszarze. Strategia będzie zawierać szereg praktycznych implikacji, które będą miały istotną wartość poznawczą dla przedsiębiorców i naukowców z niej korzystających. Planowane dokumenty są także próbą uzupełnienia „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do 2020 roku”.

 Konferencja podsumowująca projekt - prof Bogusław Plawgo prezentuje strategię Polski Wschodniej

 Konferencja podsumowująca projekt - dr Łukasz Konopielko - ekspert w projekcie

 Konferencja podsumowująca projekt  - prof Bogusław Plawgo prezentuje strategię Polski Wschodniej

 Konferencja podsumowująca projekt  - dr Łukasz Konopielko - ekspert w projekcie

 Festyn promujący projekt - Nowe Piekuty

 Festyn promujący projekt - Gmina Kulesze Kościelne

 Festyn promujący projekt  - Nowe Piekuty

 Festyn promujący projekt  - Gmina Kulesze Kościelne

 Festyn promujący projekt - Gmina Brańsk

 Festyn promujący projekt - Klukowo

 Festyn promujący projekt  - Gmina Brańsk

 Festyn promujący projekt - Klukowo

 
Kto skorzysta dzięki projektowi

Grupą docelową są wszyscy mieszkańcy Polski Wschodniej. Bezpośrednimi beneficjentami pomocy będą mieszkańcy gmin, w których będzie się odbywała realizacja projektu, administracja publiczna obszaru partnerstwa, lokalni przedsiębiorcy i przedstawiciele ośrodków akademickich zainteresowanych udziałem w projekcie.

Koordynator projektu:

Gmina Ciechanowiec  - położona w powiecie wysokomazowieckim, w województwie podlaskim. 

Partnerzy projektu:

 • Miasto Brańsk - w powiecie bielskim, w województwie podlaskim,
 • Gmina Brańsk - w powiecie bielskim, w województwie podlaskim,
 • Gmina Jastków - w powiecie lubelskim, w województwie lubelskim,
 • Gmina Klukowo - w powiecie wysokomazowieckim, w województwie podlaskim,
 • Gmina Kulesze Kościelne - w powiecie wysokomazowieckim, w województwie podlaskim,
 • Gmina Nowe Piekuty - w powiecie wysokomazowieckim, w województwie podlaskim,
 • Gmina Rudka - w powiecie bielskim, w województwie podlaskim,
 • Gmina Wysokie Mazowieckie - w powiecie wysokomazowieckim, w województwie podlaskim.

Gminy te znajdują się na obszarze 2 województw – podlaskiego i lubelskiego. Natomiast, merytoryczny zakres projektu dotyczy całej Polski Wschodniej, uwzględniając 5 województw: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie i podkarpackie.

 
Źródło informacji i zdjęć: strona internetowa projektu Strona otwiera się w nowym oknie

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska