Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

projektodawca

Gmina Miasto Rzeszów

lokalizacja

Rzeszów

działanie

III.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego

wartość projektu

188 469 013,45 zł (w tym wartość dofinansowania z UE: 155 262 361,25 zł)


01-07-2014

Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania

Celem inwestycji była poprawa funkcjonalności transportu miejskiego w stolicy Podkarpacia. W ramach projektu powstał m.in. 480-metrowy most na rzece Wisłok oraz strefa płatnego parkowania. Przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia potencjału rozwojowego i atrakcyjności całej aglomeracji rzeszowskiej.

Most w Rzeszowie

fot. Tadeusz Poźniak

Opis projektu

Przedmiotem projektu było wzmocnienie infrastruktury transportowej i wprowadzenie rozwiązań gwarantujących istotną poprawę efektywności i atrakcyjności ekologicznego systemu transportu zbiorowego oraz poprawę warunków ruchu pieszego i rowerowego w Rzeszowie, zgodnie z założeniami Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego, poprzez:

- domknięcie północnej pętli obwodnicy śródmieścia, które pozwoliło wyprowadzić znaczną część ruchu tranzytowego z centrum miasta i uzupełniło sieć tras rowerowych w mieście - droga od ulicy Załęskiej do ulicy Lubelskiej (o długości 1,8 km) wraz z budową 480-metrowego mostu na rzece Wisłok (most o długości z jednym pylonem i układzie przęseł: 240 m nad zbiornikiem wody technologicznej i 150 m nad rzeką Wisłok). 
 
- wprowadzenie strefy ograniczonego parkowania wraz z wdrożeniem systemu obsługi i zarządzania strefy płatnego parkowania w śródmieściu, co pozwala ograniczać ruch samochodowy w mieście oraz znacznie poprawi warunki ruchu pieszego i rowerowego.

 

Cele projektu

Celem strategicznym projektu była poprawa funkcjonalności transportu miejskiego poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego ze śródmieścia na północną obwodnicę miasta oraz uregulowanie parkowania w śródmieściu, co będzie sprzyjało zapewnieniu efektywnego transportu wewnątrz Rzeszowa i poprawie obsługi komunikacją zbiorową dynamicznie rozwijających się terenów północno-wschodnich miasta, w tym specjalnych stref ekonomicznych powstałych w tym rejonie, przyczyniając się tym samym do zwiększenia potencjału rozwojowego i atrakcyjności aglomeracji rzeszowskiej oraz wzrostu mobilności mieszkańców. Efektem realizacji projektu jest m.in. zwiększenie potencjału rozwojowego i atrakcyjności całej aglomeracji rzeszowskiej.

Nowa infrastruktura w połączeniu z istniejącym systemem komunikacji miejskiej, znacząco podniosła funkcjonalność i efektywność ekonomiczną transportu publicznego. W konsekwencji stworzone zostały warunki sprzyjające rozwojowi i zwiększeniu aktywności podmiotów gospodarczych. Zwiększa się mobilność mieszkańców oraz  wzrasta jakość życia aglomeracji rzeszowskiej.

W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte długofalowe cele:

  • podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów położonych w okolicach budowanej trasy
  • komunikacyjnej poprzez zapewnienie ich dostępności transportowej;
  • zmniejszenie kosztów zewnętrznych ruchu drogowego;
  • wzrost mobilności mieszkańców;
  • zmniejszenie zatłoczenia ulic w Rzeszowie;
  • zwiększenie dostępności obszaru metropolitalnego dla mieszkańców okolicznych miejscowości.

 

Kto skorzysta dzięki realizacji projektu

Odbiorcami rezultatów projektu są osoby korzystające z usług transportu miejskiego, a także pośrednio pozostali uczestnicy ruchu drogowego na terenie miasta Rzeszowa i okolic. Realizacja projektu zapewni większe zainteresowanie mieszkańców zbiorowym transportem publicznym. Wdrożone rozwiązania poprawiają jakość podróżowania środkami transportu miejskiego, zmniejszają jego uciążliwość dla środowiska oraz zapewniają wzrost bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska