Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap II

Opis projektu

W ramach realizacji projektu zmodernizowano ul. Produkcyjną na odcinku od ul. Swobodnej do ul. Gen. Maczka, przebudowano ulice: Antoniuk Fabryczny, Antoniukowską i Knyszyńską. Dokończono budowę obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Zwierzynieckiej do ul. Mickiewicza. Zakupiono 48 ekologicznych autobusów oraz uruchomiono System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz przygotowano infrastrukturę do wprowadzenia Białostockiej Karty Miejskiej. 

Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap II Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap II

Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap II 

Cel i rezultaty

Głównym celem projektu było zwiększenie mobilności mieszkańców białostockiego obszaru metropolitalnego oraz poprawa funkcjonalności transportu miejskiego. Dzięki realizacji zadania ułatwiony został dojazd z obszarów podmiejskich i gmin ościennych do centrum. Poprzez utworzenie w ramach projektu „Korytarzy autobusu wysokiej jakości” łączących newralgiczne części miasta, nastąpiło udrożnienie jego centrum oraz poprawa dostępu dla obszarów przyległych.

W szerszym aspekcie celem było zwiększenie dostępności komunikacyjnej miasta dla podróżujących, przedsiębiorców i turystów, co pomogło w kreowaniu wizerunku Białegostoku jako miasta otwartego i przyjaznego, a w dalszej perspektywie zwiększy dostępność do całego regionu.

Efektem realizacji projektu jest ograniczenie kolizyjności przejazdów na odcinkach ulic, skrzyżowaniach oraz kolizyjności przejść dla pieszych, a także wydzielenie ruchu rowerowego.

Celem było również ograniczenie zanieczyszczeń wynikających z ruchu ulicznego oraz ograniczenie hałasu. Dlatego zakupione zostały ekologiczne autobusy oraz zastosowany system sterowania ruchem ulicznym, który zwiększa jego płynność. Niewątpliwą korzyścią jest znaczne skrócenie czasu przejazdu pasażerów korzystających z komunikacji zbiorowej.

Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap II   Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap II

Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap II  Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap II

 

Realizacja projektu przyczyniła się m.in. do:

 • poprawy warunków ruchu autobusów,
 • poprawy stanu technicznego ulic w obszarze realizacji projektu i dostosowania nośności konstrukcji jezdni do wymogów UE i stopnia natężenia ruchu,
 • skrócenia czasu podróży pomiędzy centrum miasta, jego dzielnicami oraz sąsiednimi gminami,
 • usprawnienia i poprawy konkurencyjności systemu komunikacji zbiorowej, także dzięki stworzeniu Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej,
 • poprawy stanu środowiska poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz wprowadzenie ekologicznego taboru,
 • zwiększenia atrakcyjności terenów inwestycyjnych leżących w obszarze oddziaływania projektu poprzez usprawnienie dostępu do nich,
 • wprowadzenia biletu elektronicznego,
 • wzrostu jakości usług dzięki nowoczesnym autobusom dostosowanym do obecnych standardów (w tym ułatwienia dla osób niepełnosprawnych),
 • dostosowania zatok autobusowych do potrzeb ich użytkowania przez osoby niepełnosprawne,
 • wzrostu poziomu bezpieczeństwa ruchu (pieszego i kołowego) na terenie sąsiadującym z dużymi osiedlami mieszkaniowymi, sklepami oraz innymi instytucjami użytku publicznego,
 • zmniejszenia zużycia papieru koniecznego do produkcji tradycyjnych biletów,
 • perspektywiczności (umożliwia w przyszłości wykorzystanie Karty Miejskiej także do innych funkcji, np. bilet wstępu do muzeum, na koncert itp.).

Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap II

Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap II

Kto skorzysta dzięki projektowi

Bezpośrednimi odbiorcami są mieszkańcy Białegostoku i gmin ościennych oraz wszystkie osoby przyjeżdżające do miasta i korzystające z komunikacji miejskiej.

 ***

Projekt był kontynuacją projektu realizowanego w latach 2005-2007 przy współfinansowaniu ze środków unijnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.


Działania zrealizowane w Etapie I i II projektu są kontynuowane w ramach Etapu III „Poprawy jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku”, realizowanego w latach 2011-2014 przy współfinansowaniu w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska