Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

projektodawca Gmina Miejska Przemyśl
lokalizacja Przemyśl
działanie IV.1. Infrastruktura drogowa
wartość projektu

142 073 454,33 zł (w tym wartość dofinansowania z UE 97 500 000,00 zł)


Budowa drogi obwodowej Przemyśla łączącej drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 885

Powstała w ramach projektu droga będzie stanowiła przedłużenie wschodniej drogi obwodowej Przemyśla, która została oddana do użytku w listopadzie 2012 r. Obydwie inwestycje zostały objęte wsparciem Programu Rozwój Polski Wschodniej.

Opis projektu

Inwestycja zakłada budowę drogi obwodowej miasta Przemyśl łączącej drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 855. Początek drogi wyznaczony jest na drodze krajowej nr 28 (ul. Lwowska), w rejonie obecnego skrzyżowania z ul. 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty. Droga będzie przebiegała śladem tej ulicy przecinając ulice: Topolową, Sielecką, Młynarską, linię kolejową nr 102 Przemyśl-Malhowice, ul. Rolniczą i połączy się z ul. J. Słowackiego w pobliżu jej skrzyżowania z ul. Dojazdową. Długość planowanego odcinka wynosi ok. 3,98 km.

Projekt obejmuje także odcinek ul. J. Słowackiego (droga wojewódzka nr 885 na terenie miasta) – od włączenia projektowanej obwodnicy do skrzyżowania z ul. Obozową i ul. Herburtów. Odcinek ten wyniesie ok. 567,9 m.

 

Wizualizacja skrzyżowania w ramach obwodnicy Przemyśla

 

Wizualizacja ronda w ramach obwodnicy Przemyśla

 

W zakres projektu wchodzą:

 • Budowa dwujezdniowej drogi obwodowej łączącej drogę krajową nr 28 (ul. Lwowska) z drogą wojewódzką nr 885 (ul. Słowackiego) o długości 3 980,24 m;
 • Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 885 (ul. Słowackiego) od włączenia obwodnicy do skrzyżowania z ul. Obozową i Herburtów, o długości 567, 91 m;
 • Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 28 (ul. Lwowskiej), o długości 427,30 m;
 • Budowa połączeń w/w dróg z istniejącym układem komunikacyjnym miasta poprzez skrzyżowania:
  Typu rondo – obwodnicy z ul. Lwowską i obwodnicy z ul. J. Słowackiego i ul. Dojazdową, Skanalizowane – z ul. Mogilnickiego, Topolową, Sielecką, Rolniczą);
 • Budowa dróg serwisowych dla zapewnienia komunikacji lokalnej wraz z ich włączeniami do projektowanego lub istniejącego układu komunikacyjnego;
 • Budowa obiektów inżynierskich: przepustu na Kanale Bakoczyckim (potok Sielec) oraz wiaduktu nad linią kolejową Przemyśl-Malhowice;
 • Budowa układu odwodnienia drogi wraz z kanalizacją deszczową, przepustami pod koroną drogi i urządzeniami do odprowadzania wód do odbiorników oraz ich oczyszczania;
 • Budowa i przebudowa lub zabezpieczenie urządzeń infrastruktury zewnętrznej;
 • Budowa oświetlenia drogowego;
 • Budowa ekranów akustycznych;
 • Inne roboty o charakterze przygotowawczym i porządkującym.

Cele i rezultaty projektu

Głównym celem projektu jest usprawnienie ciągu komunikacyjnego województwa podkarpackiego oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Przemyśla jako lokalnego ośrodka społeczno-gospodarczego.

Celami szczegółowymi projektu, rozumianymi jako korzyści osiągane bezpośrednio po realizacji projektu, będzie poprawa przejezdności przez Przemyśl w ciągach ważnych dróg krajowych i wojewódzkich oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na istniejących ciągach komunikacyjnych miasta, a także poprawa dostępności komunikacyjnej istniejących przedsiębiorstw. Ponadto projekt przyczyni się do stworzenia lepszych warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego, podniesienia atrakcyjności komunikacji zbiorowej, poprawy dostępności do istniejących i planowanych atrakcji turystycznych miasta oraz zmniejszenia liczby pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne, przejeżdżających przez śródmieście.

Budowa obwodnicy przyczyni się również do poprawy warunków ruchu w ciągu ulicy Lwowskiej i Słowackiego oraz w centrum poprzez odciążenie wewnętrznego układu ulic miasta, lepszej przepustowności skrzyżowań i płynności ruchu na ciągach ulicznych, co w konsekwencji będzie prowadzić do poprawy stanu powietrza.

Poprawa płynności ruchu wpłynie także na zmniejszenie poziomu hałasu związanego z eksploatacją drogi. Poprzez budowę ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, bezpiecznych przejść dla pieszych rozdzielony zostanie ruch pieszy i rowerowy.

Całość inwestycji w sposób zdecydowany wpłynie na spadek wypadkowości w obszarze miasta poprzez spowolnienie ruchu (skrzyżowania typu rondo), poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego oraz ograniczanie dostępności do obwodnicy.

   

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska