Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

projektodawca

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

lokalizacja

Lublin

działanie

I.1. Infrastruktura uczelni

wartość projektu

52 834 707,00  zł (w tym wartość dofinansowania z UE: 30 068 696, 00  zł)

www

przejdź na stronę projektu

 

 

Aktualności w projekcie:


Budowa Teoretycznych Zakładów Naukowych III Uniwersytetu Medycznego w Lublinie


Projekt objął budowę nowego budynku, w którym siedzibę znalazły wszystkie katedry Wydziału Farmaceutycznego UM w Lublinie. W ramach przedsięwzięcia zakupiono również wyposażenie technologiczne dla Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu.

  

Podświetlony budynek Wydziału Farmaceutycznego UM w Lublinie


 Podświetlony fragment budynku Wydziału Farmaceutycznego UM w Lublinie     Fragment budynku Wydziału Farmaceutycznego UM w LublinieCele projektu

Głównym celem projektu było przyczynienie się do wzrostu konkurencyjności regionu opartej na wiedzy i jakości zasobów ludzkich  poprzez poprawę infrastruktury edukacyjnej i warunków oraz  poziomu kształcenia studentów w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

Celami bezpośrednimi było:

  1. podniesienie prestiżu Uczelni poprzez zwiększenie ilości  nowoczesnych obiektów  wyposażonych w aparaturę i urządzenia najnowszej generacji - wybudowanie nowego 4-segmentowego budynku Wydziału Farmaceutycznego (segment A - sześciokondygnacyjny H=21,97 m, segment B – sześciokondygnacyjny H=20,20 m, segment C – pięciokondygnacyjny  H=19,92 m, segment D – aula na 212 miejsc H=5,03 m.  Powierzchnia użytkowa Fuz=9321,7 m2, kubatura V=46 831 m3)  i  zakup nowego wyposażenia (661 szt.); 
  2. zwiększenie poziomu kształcenia studentów poprzez poprawę dostępu do nowoczesnych sal dydaktycznych i laboratoriów – wzrost o 11 laboratoriów i 13 sal dydaktycznych;  
  3. wzrost konkurencyjności  Uniwersytetu w sferze dydaktyki  poprzez zwiększenie liczby studentów -wzrost limitu miejsc na I rok studiów o 360 osób w ciągu 3 lat (2014 rok) od momentu oddania obiektu do użytkowania,  mierzalny  liczbą przyjętych studentów  na Wydział Farmaceutyczny z Analityka Medyczną;
  4. rozwój naukowy Uniwersytetu poprzez zwiększenie stanu zatrudnienia – wzrost o 25 osób w ciągu 3 lat (2014 rok) od  momentu oddania obiektu do użytkowania, mierzalny  stanem zatrudnienia na UM.

Rezultaty

Dzięki przedsięwzięciu powstał budynek Wydziału Farmaceutycznego UM w Lublinie przy ul. Chodźki (całkowita powierzchnia biektu 9321,7 m2), w którym zlokalizowane zostały następujące Katedry i Zakłady Wydziału Farmaceutycznego: Biologii z Genetyką, Immunologii Klinicznej, Bromatologii, Chemii Nieorganicznej, Farmakologii z Farmakodynamiką, Chemii Medycznej, Syntezy i Technologii Medycznej Środków Leczniczych, Chemii Organicznej, Chemii Analitycznej i Samodzielnej Pracowni Chromatografii Planarnej, Chemii Fizycznej.

W ramach projektu powstało łącznie 11 laboratoriów oraz 13 sal dydaktycznych.

Zakupiono również 18 fantomów, 6 projektorów multimedialnych, 134 dygestoria, 498 stołów laboratoryjnych, 5 stołów do mikroskopów.

Laboratorium powstałe w ramach projektu Budowa Teoretycznych Zakładów Naukowych III Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

  Laboratoria powstałe w ramach projektu

Laboratorium powstałe w ramach projektu Budowa Teoretycznych Zakładów Naukowych III Uniwersytetu Medycznego w Lublinie


Obiekt Zakładów Teoretycznych III Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie wyposażony został w system instalacji elektronicznej (serwerownia, komputery, okablowanie) umożliwiający prowadzenie zajęć dydaktycznych i prac naukowych z wykorzystaniem technik komputerowych i informatycznych. Powszechną dostępność do stanowisk komputerowych umożliwia system e-learnigowy kształcenia studentów. Dostępność do nowocześnie wyposażonych laboratoriów i najnowszej generacji aparatury umożliwi prowadzenie prac badawczych na światowym poziomie i ubieganie się o znaczące granty i programy.

Realizacja projektu wpłynęła na rozwój regionalnej gospodarki opartej na wiedzy, dzięki zwiększeniu limitu miejsc na popularnym kierunku studiów medycznych, zapewnieniu nowoczesnych metod kształcenia przyszłych kadr medycznych, zastosowaniu najnowszej generacji aparatury i sprzętu niezbędnego do prowadzenia badań naukowych oraz stosowaniu najwyższej jakości technologii.

Inwestycja zwiększyła również atrakcyjność gospodarczą i inwestycyjną województwa oraz całego makroregionu poprzez kształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry medycznej, stworzenie dostępu do najnowocześniejszych urządzeń technologicznych, tworzenie na bazie wysoko wykwalifikowanej kadry i najnowszych urządzeń innowacyjnych technologii produkcji leków.

Ponadto przedsięwzięcie przyczyniło się do uatrakcyjnienia infrastruktury edukacyjnej regionu i kraju poprzez wybudowanie nowoczesnego centrum badawczo–naukowego z dziedziny farmacji, wzrostu liczby osób z wyższym wykształceniem w rejonie, wzrostu kadry naukowo-badawczej i potencjału intelektualnego regionu. Potencjał kadry naukowo-badawczej w tych dziedzinach może stanowić bazę dla rozwoju nowoczesnych kierunków studiów i dokształcania zwiększających się na rynku zasobów młodej kadry, zdolnej do kreowania innowacji i rozwoju nowych sektorów gospodarki.

Kto skorzysta dzięki realizacji projektu

Bezpośrednimi odbiorcami projektu są: studenci i dyplomanci oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni. Pośrednimi: mieszkańcy regionu, przedsiębiorcy, personel medyczny, farmaceuci i kursanci.

Przedsięwziącie zwiększyło  dostęp do wysokiej jakości, innowacyjnej bazy dydaktycznej studentów, szczególnie niepełnosprawnych, ponieważ w projekcie architektonicznym przewiedziano ułatwienie dostępu osobom niepełnosprawnym. Nowoczesna infrastruktura dydaktyczna umożliwia innowacyjne i konkurencyjne kształcenie młodych ludzi dające szanse na zdobycie atrakcyjnego zawodu.

W nowych specjalistycznych laboratoriach pracownicy naukowi mogą prowadzić badania, kluczowe dla regionu i ściśle powiązane z zapotrzebowaniem przemysłu farmaceutycznego i zielarskiego. Pozwala to na wykorzystywanie potencjału regionu, który jest jednym z największych w Polsce obszarów uprawy ziół.

 


 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska