Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Złożenie wniosku o dofinansowanie

Ocena Twojego projektu

Umowa o dofinansowanie

Stosowanie PZP 

Kwalifikowalność wydatków

Monitorowanie

Zasady promocji

Sprawozdawczość

Kontrola

Równość szans w projektach

Komplementarność projektów


22-10-2008

Złożenie wniosku o dofinansowanie

Rodzaje naborów

Indywidualne projekty kluczowe

Indywidualne projekty kluczowe stanowią przedsięwzięcia inwestycyjne o strategicznym znaczeniu dla realizacji programu, których wdrożenie jest niezwykle istotne z punktu widzenia osiągnięcia zakładanych wskaźników rozwoju społeczno – gospodarczego kraju, danego sektora bądź województwa.

W ramach projektów kluczowych wyodrębnia się:

  • Projekty duże – inwestycje o wartości powyżej 25 mln euro w przypadku sektora ochrony środowiska, oraz 50 mln euro w pozostałych sektorach gospodarki, które nazywane są projektami dużymi i których wykaz jest obowiązkową częścią programu przekazywanego do zatwierdzenia Komisji Europejskiej, jak również którym udzielenie wsparcia wymaga akceptacji Komisji dla Wniosku o dofinansowanie;
  • Projekty mniejsze – inwestycje o wartości poniżej 25 mln euro w przypadku sektora ochrony środowiska oraz poniżej 50 mln euro w pozostałych sektorach gospodarki, których wykaz nie jest obowiązkową częścią programu, nie podlega akceptacji Komisji Europejskiej i powstaje wyłącznie dla celów krajowych.

Instytucja Pośrednicząca Programu podpisuje z Beneficjentami projektów zawartych w liście projektów indywidualnych Umowy dotyczące przygotowania projektu indywidualnego, tzw. pre-umowy, a następnie, na ich podstawie, monitoruje proces przygotowania projektów do momentu złożenia przez Beneficjenta Wniosku o dofinansowanie. Pre-umowa wskazuje także termin, w którym Beneficjent składa Wniosek o dofinansowanie.

Projekty wyłaniane w trybie konkursowym

W trakcie wdrażania Programu, wybór nowych projektów, w przypadku wystąpienia wolnych środków, będzie następował wyłącznie w trybie konkursowym. Wybór projektów w trybie konkursowym ma formułę konkursu zamkniętego, co oznacza, że konkurs organizowany jest cyklicznie z określonym z góry jednym lub kilkoma następującymi po sobie terminami naboru wniosków. Konkurs ogłasza się określając daty otwarcia i daty zamknięcia naboru wniosków, przy czym termin ustalony pomiędzy otwarciem a zamknięciem naboru nie może być krótszy niż 30 dni.

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska