Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Złożenie wniosku o dofinansowanie

Ocena Twojego projektu

Umowa o dofinansowanie

Stosowanie PZP 

Kwalifikowalność wydatków

Monitorowanie

Zasady promocji

Sprawozdawczość

Kontrola

Równość szans w projektach

Komplementarność projektów


09-08-2010

Pre-umowa oraz umowa o dofinansowanie

W przypadku projektu indywidualnego zanim podpiszesz Umowę o dofinansowanie, obowiązuje Cię tzw. pre-umowa czyli Umowa dotycząca przygotowania projektu indywidualnego. Jej wzór znajdziesz tutaj

Umieszczenie projektu na liście projektów indywidualnych Programu łączy się z podpisaniem pre-umowy, czyli wstępnej deklaracji realizacji danego projektu. Podpisanie pre-umowy oznacza także zarezerwowanie na ten cel środków w ramach budżetu Programu.

Przygotowanie pełnej dokumentacji projektu i złożenie jej do weryfikacji wraz z Wnioskiem o dofinansowanie stanowi kolejny etap ubiegania się o dotację. Podpisanie Umowy o dofinansowanie uzależnione jest od zaakceptowania przez Instytucję Zarządzającą dokumentacji projektu, którą przygotowałeś oraz oceny projektu przez ekspertów na podstawie przedstawionej dokumentacji.

Umowa o dofinansowanie w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej zawiera uregulowania dotyczące następujących kwestii:

 • przedmiot Umowy,
 • wartość Projektu,
 • wartość dofinansowania,
 • okres realizacji Projektu i kwalifikowalności wydatków,
 • zasady realizacji Projektu,
 • ponoszenie wydatków,
 • zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy,
 • stosowanie przepisów dotyczących zamówień publicznych,
 • monitoring i sprawozdawczość,
 • kontrola i audyt,
 • ocena Projektu (ewaluacja),
 • informacja i promocja,
 • rozwiązanie Umowy,
 • postanowienia końcowe.

Zawiera także następujące załączniki:

 • Pełnomocnictwo dla podmiotu podpisującego Umowę o dofinansowanie w imieniu Instytucji Pośredniczącej,
 • Pełnomocnictwo dla podmiotu podpisującego Umowę w imieniu Beneficjenta,
 • Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,
 • Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu
 • Harmonogram przekazywania dofinansowania w ramach Umowy o dofinansowanie,
 • Umowę rachunku bankowego Beneficjenta,
 • Decyzję Komisji Europejskiej wraz z aneksami (w przypadku Projektów dużych),
 • Oświadczenie Beneficjenta dotyczące kwalifikowalności VAT,
 • Oświadczenie Beneficjenta o niewspółfinansowaniu Projektu ze środków innych Programów lub innych wspólnotowych instrumentów finansowych.

Wzór Umowy o dofinansowanie znajdziesz tutaj

 

Do przeliczenia wartości projektu z waluty PLN na EUR stosuje się kurs Europejskiego Banku Centralnego (EBC) z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach PO RPW.

Aktualne tabele kursów znajdują się na stronie EBC (w zakładce Home > Statistics > Exchange rates > Euro foreign exchange reference rates >  Euro exchange rates PLN).

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska