Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Błąd składnika Web Part: Nie można wyświetlić lub zaimportować składnika Web Part lub formantu formularza sieci Web na tej stronie. Nie można znaleźć typu lub nie został on zarejestrowany jako bezpieczny.

07-04-2010

Sprawozdawczość

Obowiązki wynikające z pre-umowy

Jeśli przygotowujesz projekt indywidualny, zgodnie z zawartą pre-umową, zobowiązany jesteś do:

  • regularnego raportowania o przebiegu procesu przygotowania,
  • informowania o zagrożeniach w przygotowaniu Projektu oraz ewentualnych nieprawidłowościach,
  • udostępniania informacji i dokumentów związanych ze stanem przygotowania Projektu.

Obowiązki wynikające z Umowy o dofinansowanie

Funkcję Twojego sprawozdania rzeczowo-finansowego pełni część Wniosku Beneficjenta o płatność dotycząca przebiegu realizacji projektu.

Wzór Wniosku Beneficjenta o płatność znajdziesz na stronie Dokumenty i wytyczne / wzory dokumentów

Jako Beneficjent przedkładasz do Instytucji Pośredniczącej Wniosek o płatność nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Częstotliwość składania Wniosków o płatność określa Umowa o dofinansowanie projektu. Częstotliwość składania Wniosków o płatność może zostać zwiększona decyzją Instytucji Zarządzającej, podejmowaną na wniosek Instytucji Pośredniczącej, w zależności od np. typu realizowanego projektu. W przypadku konieczności zmiany częstotliwości składania Wniosku o płatność w trakcie realizacji projektu – ze względu na jego przebieg lub specyfikę – konieczne jest aneksowanie Umowy o dofinansowanie w tym zakresie.

W przypadku braku wydatkowania w czasie 3 miesięcy od złożenia ostatniego Wniosku o płatność (lub w innym wynikającym z Umowy o dofinansowanie), przedkładasz w terminie wynikającym z Umowy o dofinansowanie Wniosek o płatność z wypełnioną jedynie częścią dotyczącą przebiegu realizacji projektu.

W przypadku gdy dofinansowanie przekazywane jest w postaci zaliczki, wypłata kolejnej transzy dofinansowania jest uzależniona od rozliczenia co najmniej 70 proc. łącznej kwoty przekazanych wcześniej transz zaliczki. W przypadku gdy Beneficjent nie rozliczy środków przekazanych w postaci zaliczki zgodnie z harmonogramem załączonym do umowy o dofinansowanie Instytucja Pośrednicząca od środków pozostałych do rozliczenia naliczy odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków na rachunek bankowy Beneficjenta do dnia złożenia wniosku o płatność.

Weryfikacja Twojego Wniosku o płatność przeprowadzana jest w siedzibie Instytucji Pośredniczącej i składa się z następujących podstawowych etapów:

  • Wniosek o płatność wraz z wymaganymi załącznikami przekazywany jest przez Beneficjenta do Instytucji Pośredniczącej;
  • w terminie określonym procedurami Instytucji Pośredniczącej, przeprowadzana jest formalna, merytoryczna i finansowa weryfikacja Twojego Wniosku o płatność wraz ze wszystkimi dokumentami poświadczającymi poniesienie wydatków oraz dostarczenie towarów i usług;
  • dane na temat Wniosku o płatność oraz wynik jego weryfikacji są rejestrowane w systemie informatycznym;
  • Instytucja Pośrednicząca na podstawie danych zawartych we wniosku o płatność sporządza zlecenie płatności, które następnie przekazuje do Banku Gospodarstwa Krajowego. Na podstawie otrzymanego zlecenia płatności BGK dokona wypłaty środków na wskazany w zleceniu rachunek bankowy Beneficjenta.

Weryfikacja Wniosków Beneficjenta o płatność obejmuje wszystkie Wnioski i wszystkie dokumenty poświadczające wydatki objęte danym Wnioskiem o płatność.

Celem weryfikacji Wniosków o płatność jest sprawdzenie przede wszystkim kwalifikowalności wydatków, zgodności ich poniesienia z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego oraz zawartą Umową o dofinansowanie projektu.

Do Wniosku o płatność załączasz kserokopie faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej, poświadczone za zgodność z oryginałem i opisane w sposób jednoznacznie identyfikujący poniesiony wydatek z realizowanym projektem. Dowód księgowy powinien być również podpisany przez osobę akceptującą dokument pod kątem formalnym, rachunkowym i merytorycznym oraz zawierać dekretację, numer księgowy, numer umowy oraz informację o współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa (jeśli występuje).

Weryfikacja Wniosku o płatność przeprowadzana jest z zachowaniem zasady „dwóch par oczu”, co oznacza, że każdy Wniosek weryfikowany jest przez co najmniej dwie osoby w trakcie poszczególnych etapów weryfikacji.

Instytucja Pośrednicząca przechowuje informacje na temat wszystkich przeprowadzonych weryfikacji tj. informacje dotyczące zakresu, terminu oraz wyników weryfikacji, a także środków podjętych w wyniku wykrycia nieprawidłowości, zgodnie z opracowanymi przez siebie instrukcjami wykonawczymi.

W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą braków bądź błędów w przekazanych przez Ciebie w częściach Wniosku o płatność dotyczących przebiegu realizacji projektu, Instytucja Pośrednicząca przekazuje Ci swoje uwagi na piśmie bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania Wniosku. Jesteś zobowiązany do przesłania poprawnej wersji w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty otrzymania informacji w tej sprawie od Instytucji Pośredniczącej.

Pozytywnie i w całości zweryfikowana część Twojego Wniosku o płatność dotycząca przebiegu realizacji projektu, wskazująca na właściwą realizację projektu, jest koniecznym warunkiem dokonania płatności zaliczkowej, zrefundowania wydatków lub rozliczenia płatności zaliczkowej.

Z dniem 1 stycznia 2010 r. tj. z wejściem w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009, Nr 157, poz. 1240), Bank Gospodarstwa Krajowego przejął dokonywanie płatności wynikających z umów o dofinansowanie. Wniosek o płatność składany jest nadal do instytucji, z którą Beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie.

Dodatkowo, na mocy Umowy o dofinansowanie, będziesz zobowiązany do corocznego przekazywania  do Instytucji Pośredniczącej raportów z osiągniętych efektów, do 5 lat po zakończeniu realizacji projektu, do 15 dnia roboczego lutego. Wzór raportu zostanie opracowany przez Instytucję Zarządzającą.

Oprócz Beneficjenta obowiązki w zakresie sprawozdawczości mają również:

  • Instytucja Pośrednicząca,
  • Instytucja Zarządzająca.

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska