Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Złożenie wniosku o dofinansowanie

Ocena Twojego projektu

Umowa o dofinansowanie

Stosowanie PZP 

Kwalifikowalność wydatków

Monitorowanie

Zasady promocji

Sprawozdawczość

Kontrola

Równość szans w projektach

Komplementarność projektów


22-10-2008

Ocena Twojego projektu

Kryteria wyboru projektów ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej dzielą się na kryteria formalne i kryteria merytoryczne. Kryteria merytoryczne z kolei dzielą się na:

 • Kryteria dostępu (0-1)
 • Kryteria, których nie spełnienie powoduje konieczność uzupełnienia Wniosku o dofinansowanie (0-1)
 • Kryteria rankingowe (punktowe)

Na podstawie kryteriów formalnych i dostępu projekt jest kwalifikowany do dalszego rozpatrywania. Za te kryteria nie dostajesz punktów. To tylko pytania, na które odpowiedź brzmi tak, nie lub nie dotyczy. Aby Twój projekt był rozpatrywany przez odpowiednie instytucje w porównaniu z innymi projektami, odpowiedź na te wszystkie pytania musi brzmieć tak lub nie dotyczy. W innym przypadku Twój projekt zostanie odrzucony.

Kryteria, których nie spełnienie powoduje konieczność uzupełnienia Wniosku o dofinansowanie to też pytania, na które odpowiedź brzmi tak, nie lub nie dotyczy. Jednakże ich niespełnienie spowoduje jedynie konieczność uzupełnienia Wniosku o dofinansowanie o te elementy.

Kryteria rankingowe to te, za które przyznawane są punkty. Dofinansowane zostaną te projekty, które uzyskają najwyższą ilość punktów.

Ogólne kryteria wyboru projektów ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej (z wyłączeniem pomocy technicznej Programu Rozwój Polski Wschodniej) znajdziesz poniżej.

Kryteria formalne (0-1)

 • wniosek złożono do właściwej instytucji,
 • wniosek złożono w terminie określonym w pre-umowie albo w ogłoszeniu o konkursie,
 • wniosek sporządzono na obowiązującym formularzu, zgodnie z obowiązującą instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie,
 • wniosek wraz z załącznikami sporządzono w języku polskim,
 • okres realizacji projektu nie wykracza poza 31 grudnia 2015 r.,
 • kompletność wniosku:
  • wniosek złożono w dwóch egzemplarzach: 1 egzemplarz w formie papierowej oraz 1 egzemplarz na nośniku elektronicznym,
  • wszystkie strony dwóch egzemplarzy wniosku są ponumerowane, a ostatnia strona jest podpisana przez osobę upoważnioną do złożenia wniosku,
  • wszystkie pola we wniosku zostały wypełnione,
  • wniosek zawiera poprawne wyliczenia arytmetyczne,
  • wersje papierowe i elektroniczna wniosku są tożsame,
  • oświadczenie w części J wniosku zostało podpisane przez osobę (lub osoby) uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym, statutem lub innym właściwym dokumentem załączonym do wniosku,
  • wniosek opatrzony jest pieczęcią wnioskodawcy,
  • wszystkie wymagane załączniki zostały załączone do wniosku,
  • wszystkie wymagane, w stosunku do partnera/partnerów, załączniki zostały załączone do wniosku (jeśli dotyczy),
 • załączniki do wniosku są aktualne i zgodne z polskimi oraz unijnymi przepisami,
 • wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie,
 • źródła finansowania działań objętych wnioskiem o dofinansowanie pokrywają w całości wydatki zaplanowane w ramach projektu,
 • wskazana we wniosku wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nie przekracza odpowiednich kwot wskazanych w pre-umowie (jeśli dotyczy).

Kryteria merytoryczne

A. Kryteria dostępu (0-1)

 • zgodność ze Szczegółowym opisem priorytetów Programu:
  • typ Beneficjenta lub grupa docelowa,
  • zachowane zostały proporcje dofinansowania,
  • spełnienie warunku minimalnej wartości projektu,
  • lokalizacja,
  • spełnianie innych wymogów określonych w opisie osi priorytetowej,
 • trwałość projektu,
 • zgodność z politykami unijnymi:
  • zgodność projektu z polityką w zakresie równych szans (jeśli dotyczy),
  • zgodność projektu z polityką zatrudnienia (jeśli dotyczy),
  • zgodność projektu z polityką konkurencji (jeśli dotyczy),
  • zgodność projektu z polityką ochrony środowiska (jeśli dotyczy),
  • zgodność projektu z zasadą efektywności energetycznej (jeśli dotyczy),
  • zgodność projektu z zasadą rozwoju społeczeństwa informacyjnego (jeśli dotyczy),
 • zgodność projektu z przepisami prawa zamówień publicznych (jeśli dotyczy).

B. Kryteria, których nie spełnienie powoduje konieczność uzupełnienia wniosku (0-1)

 • poprawność analizy finansowej,
 • poprawność analizy ekonomicznej,
 • poprawność ustalenia poziomu dofinansowania,
 • zgodność zaplanowanych wydatków z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,
 • spójność wewnętrzna projektu.

C. Kryteria rankingowe (punktowane)

 • stopień wpływu realizacji projektu na cele Programu oraz na cele osi priorytetowej, mierzony stopniem wpływu projektu na osiąganie wskaźników Programu oraz wskaźników danej osi,
 • wartość dodana projektu, w szczególności korzyści społeczno – gospodarcze dla regionu i społeczności lokalnej,
 • efektywność projektu,
 • poprawność i kompletność opisu projektu oraz uzasadnienia jego realizacji w kontekście celów danego priorytetu.
 • wpływ realizacji projektu na osiągnięcie efektów ponadregionalnych,
 • komplementarność z innymi przedsięwzięciami, w szczególności z innymi projektami w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej i projektami realizowanymi w ramach innych programów krajowych,
 • spełnianie wymogów w zakresie ochrony środowiska,
 • gotowość organizacyjno - instytucjonalna projektu.

Szczegółowe kryteria wyboru projektów znajdziesz w zakładce Kryteria oceny projektów 

 

Zalecenia Instytucji Pośredniczącej - Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dotyczące przygotowania przez beneficjentów studium wykonalności dla projektów współfinansowanych w ramach PO RPW pobierz plik

Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód. pobierz plik 

Przewodnik do Analizy Kosztów i Korzyści projektów inwestycyjnych. Fundusze strukturalne, Fundusz Spójności oraz Instrument Przedakcesyjny.pobierz plik 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska