Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Złożenie wniosku o dofinansowanie

Ocena Twojego projektu

Umowa o dofinansowanie

Stosowanie PZP 

Kwalifikowalność wydatków

Monitorowanie

Zasady promocji

Sprawozdawczość

Kontrola

Równość szans w projektach

Komplementarność projektów


12-02-2016

Monitorowanie - informacje ogólne

 • Cele ankiet monitorujących PO RPW
 • Terminy przekazywania ankiet
 • Osoby do kontaktu

 

Cele ankiet monitorujących PO RPW

Wpływ na środowisko

Celem ankiety monitorowania wpływu na środowisko jest zebranie informacji o rozwiązaniach zastosowanych w tym zakresie przez poszczególnych Beneficjentów w ich projektach.

Pobierz broszury informacyjne:

Zasada równości szans

Celem ankiety jest monitorowanie, w jaki sposób projekty realizowane w ramach PO RPW zrealizowały zasadę równości szans.

Realizacja zasady równości szans w projektach oznacza równe traktowanie i niedyskryminację, także realizację działań wyrównawczych w przypadku stwierdzenia nierówności lub barier dla danej grupy. Zasada ta powinna być rozumiana szeroko i odnoszona nie tylko do równości kobiet i mężczyzn, ale także do eliminacji barier dla osób niepełnosprawnych (wzrokowo, ruchowo, słuchowo, wzrokowo-słuchowo oraz intelektualnie). Zasada ta obejmuje także niedyskryminację ze względu na wiek oraz wspieranie grup społecznych w szczególnie trudnym położeniu.

W projektach realizowanych w ramach PO RPW wiele rozwiązań technicznych i organizacyjnych, wpisujących się w zasadę równości szans może być zastosowana bardzo małym kosztem. Ich uwzględnienie w wielu przypadkach jest możliwe także po rozpoczęciu realizacji projektu.

Zasada komplementarności

Celem ankiety jest zbadanie powiązań komplementarnych projektów realizowanych w ramach PO RPW z innymi projektami, które są realizowane/planowane do realizacji zarówno ze środków unijnych (tj. w ramach Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Społecznego - EFS, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - EFRR, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - EFRROW, Europejskiego Funduszu Rybackiego - EFR), jak również środków krajowych.

Komplementarność to wzajemne uzupełnianie się lub dopełnianie typów projektów lub projektów. Przedsięwzięcia mogą dopełniać się pod względem przedmiotowym (zakres merytoryczny) i terytorialnym. Oddziaływania projektów komplementarnych wzmacniają się, dzięki czemu następuje pełniejsza realizacja celów działania/osi/Programu Operacyjnego. Efekt ten określany jest mianem synergii.

Efekty projektu

Celem ankiety jest monitorowanie wykorzystania efektów projektów po ich zakończeniu. Pomoże to w przyszłości planować bardziej adekwatne wsparcie.
 

Podsumowania

Terminy przekazywania ankiet przez beneficjentów

 • PO PODPISANIU UMOWY O DOFINANSOWANIE należy przekazać wypełnioną ankietę monitorowania wpływu na środowisko.
 • CO MIESIĄC należy przekazać wypełnioną ankietę postępów finansowych.

 • PO ZŁOŻENIU WNIOSKU O PŁATNOŚĆ KOŃCOWĄ należy przekazać wypełnione ankiety: monitorowania wpływu na środowisko, realizacji zasady równości szans, realizacji zasady komplementarności:
  • do 20 lipca danego roku - w przypadku złożenia wniosku o płatność końcową w I półroczu danego roku (tj. od 01.01 do 30.06);
  • do 20 stycznia kolejnego roku - w przypadku złożenia wniosku o płatność końcową w II półroczu danego roku (tj. od 01.07 do 31.12).

 • PO ZAKOŃCZENIU PROJEKTU należy przesłać wypełnioną ankietę efektów projektu do dnia 15.02 każdego roku przez 5 lat (2 lata w przypadku działania 1.4 PO RPW).

 

Osoby do kontaktu

 • Ankiety dotyczace realizacji zasady równości szans oraz zasady komplementarności:

  Sara Mielech, e-mail: sara.mielech@mr.gov.pl
  , tel.: 22 273 77 29

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska