Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Złożenie wniosku o dofinansowanie

Ocena Twojego projektu

Umowa o dofinansowanie

Stosowanie PZP 

Kwalifikowalność wydatków

Monitorowanie

Zasady promocji

Sprawozdawczość

Kontrola

Równość szans w projektach

Komplementarność projektów


28-01-2011

Zasada komplementarności

Komplementarność to wzajemne uzupełnianie się projektów i zapobieganie ich powielaniu.

Komplementarność stanowi jedną z kluczowych zasad realizacji polityki wspólnotowej. Skutkuje wzmocnieniem podejmowanych działań i bardziej racjonalnym wydatkowaniem środków. Może przynieść dodatkowe korzyści beneficjentowi na każdym etapie realizacji projektu: na etapie przygotowania, realizacji i po jego zakończeniu.

 • Na etapie przygotowania pomaga wybrać spośród szeregu potrzeb, te które będą w pierwszej kolejności zrealizowane, rozplanować przyszłe działania i sprofilować ich zakres. Pozwala również lepiej przygotować wniosek o dofinansowanie, który jest oceniany również zgodnie z kryterium komplementarności.
 • Na etapie wdrażania może polegać m.in. na współpracy beneficjentów projektów komplementarnych i wymianie doświadczeń. Dzięki temu wdrażanie projektów może przebiegać sprawniej, taniej, skuteczniej.
 • Po zakończeniu projektów komplementarnych ich efekty wzajemnie się wzmacniają, mogą dawać efekt synergii, a współpracujący beneficjenci mogą zidentyfikować wspólne potrzeby i nowe użyteczne projekty.

Komplementarność projektów można rozpatrywać biorąc pod uwagę ich cele – analizując następujące cechy:

 • lokalizację w przestrzeni (np. projekty drogowe będące odcinkami jednego większego korytarza transportowego),
 • zakres rzeczowy (np. projekty z zakresu rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej są uzupełniane przez projekty szkoleniowe z wykorzystania Internetu).

Można wyróżnić następujące typy powiązań projektów:

 • uzupełnianie się projektów - projekty uzupełniają się przedmiotowo lub przestrzennie, a osiągnięcie efektów poszczególnych projektów nie jest uzależnione od realizacji drugiego z projektów;
 • niesymetryczne dopełnianie się projektów – jeden z projektów jest dopełnieniem drugiego (przedmiotowo lub przestrzennie), co oznacza, iż drugi projekt nie osiągnie efektów bez realizacji pierwszego;
 • symetryczne dopełnianie się projektów – projekty wzajemnie się dopełniają (przedmiotowo lub przestrzennie), tzn. żaden z nich nie osiągnie zamierzonych efektów bez realizacji drugiego.

 

Synergię definiujemy jako wzajemne wzmacnianie, potęgowanie się efektów interwencji publicznej.

Synergia dotyczy efektów interwencji, zatem trudno jest ją oceniać przed zakończeniem realizacji projektu. W związku z powyższym synergię należy rozpatrywać w kategoriach prawdopodobieństwa jej wystąpienia.

 

***

Powyższe definicje, a także informacje zawarte w kolejnych zakładkach zostały wypracowane w wyniku realizacji badania ewaluacyjnego Komplementarność i synergia projektów w Polsce Wschodniej.

 • Raport - Komplementarność i synergia projektów realizowanych na terenie Polski Wschodniej w ramach Programów Operacyjnych Polityki Spójności oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kontekście priorytetów Strategii rozwoju społeczno - gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020”
  pobierz plik (8,2 MB)
 • Broszura - Komplementarność i synergia projektów realizowanych na terenie Polski Wschodniej
  pobierz plik (28 MB)

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska