Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Złożenie wniosku o dofinansowanie

Ocena Twojego projektu

Umowa o dofinansowanie

Stosowanie PZP 

Kwalifikowalność wydatków

Monitorowanie

Zasady promocji

Sprawozdawczość

Kontrola

Równość szans w projektach

Komplementarność projektów


30-12-2008

Kwalifikowalność wydatków

Dany wydatek może zostać uznany za kwalifikowalny, gdy spełnia jednocześnie wszystkie niżej wymienione warunki:
  • został faktycznie poniesiony w ramach projektu;
  • jest niezbędny dla realizacji projektu, tzn. jest to wydatek, bez którego projekt nie mógłby zostać zrealizowany;
  • jest racjonalny i efektywny, stanowiący optymalny pod względem ekonomicznym i technicznym sposób wdrożenia i realizacji projektu;
  • jest rzetelnie udokumentowany i możliwy do zweryfikowania na podstawie dowodów księgowych;
  • jest spójny z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, Krajowymi wytycznymi dotyczącymi kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013 oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007- 2013.
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach PO RPW
Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska