Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


Organizacja Funduszy Europejskich / O Systemie

Zapoznaj się z systemem wdrażania funduszy, instytucjami oraz ich kompetencjami. Poznaj ekspertów oceniających projekty w programach na lata 2007-2013.

System

 Na system organizacyjny funduszy europejskich składają się trzy główne poziomy:

  • koordynacja
  • zarządzanie
  • wdrażanie

Na każdym z tych poziomów działają inne instytucje. Są to więc: Instytucje Koordynujące i Monitorujące – na etapie koordynacji i monitoringu; Instytucje Zarządzające – na etapie zarządzania oraz Instytucje Pośredniczące i Wdrażające – na etapie wdrażania. Dodatkowo, w ostatnim etapie uczestniczą także Instytucje Certyfikujące i Instytucja Audytowa.

Instytucją Zarządzającą dla Programu Rozwój Polski Wschodniej jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, który odpowiada za skuteczność, efektywność i prawidłowość zarządzania oraz wdrażania Programu. Obowiązki Instytucji Zarządzającej Programem pełni jednostka organizacyjna w ramach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Obecnie funkcję tę pełni Departament Programów Ponadregionalnych.

Instytucja Zarządzająca powierzyła realizację części zadań Instytucji Pośredniczącej. Dla Programu Instytucją Pośredniczącą jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), która odpowiada za: monitorowanie przygotowania projektów indywidualnych (od pre – umowy do umowy o dofinansowanie), przeprowadzenie naboru wniosków o dofinansowanie, podpisanie umów o dofinansowanie, weryfikację wniosków o płatność; kontrolę realizacji projektów; działania informacyjne i promocyjne oraz monitorowanie i ewaluację realizacji osi priorytetowych.

Obowiązki Instytucji Pośredniczącej w ramach PARP pełnią: Departament Infrastruktury Nowoczesnej Gospodarki (Osie priorytetowe: I, II), Departament Projektów Infrastrukturalnych (Osie priorytetowe: III, IV i V).

Schemat przedstawia system organizacyjny PO RPW:

schemat organizacyjny PO RPW

 

Schemat w wersji pdf 


Obowiązująca od 1 stycznia 2010 r. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009, nr 157, poz. 1240) wprowadziła instytucję Płatnika, którego rolę pełni Bank Gospodarstwa Krajowego. Płatnik na podstawie przekazanego mu przez Instytucję Pośredniczącą zlecenia płatności, dokonuje wypłaty środków na wskazany w nim rachunek bankowy Beneficjenta.

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska