Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


15-06-2011

XII Posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Polski Wschodniej

– Realizacja programu przebiega sprawnie. Zakontraktowaliśmy blisko dwie trzecie środków oraz wykonaliśmy z nadwyżką cel certyfikacji w pierwszym kwartale tego roku. Zakończyła się także realizacja kilku projektów, m.in. rozbudowa Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej – powiedziała wiceminister Iwona Wendel otwierając XII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW). Spotkanie odbyło się 14 czerwca 2011 r. w Warszawie.

XII Posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Polski Wschodniej

Na zdjęciu od lewej: Iwona  Wendel - podsekretarz stanu w MRR, Michał Ziętara - dyrektor Departamentu Programów Ponadregionalnych MRR, Rafał Sukiennik - zastepca dyrektora Departamentu Programów Ponadregionalnych MRR

Członkowie Komitetu wysłuchali prezentacji dyrektora Departamentu Programów Ponadregionalnych w MRR, Michała Ziętary, który przedstawił aktualny stan wdrażania oraz sprawozdanie z realizacji Programu w ubiegłym roku. – Na koniec kwietnia zawarto umowy na 64 proc. dostępnych środków. Oznacza to przyrost o 9 punktów procentowych w stosunku do końca ubiegłego roku – poinformował. W 2010 roku i w pierwszym kwartale cel certyfikacji został wykonany z nadwyżką.  Komisja Europejska zwróciła Polsce z tytułu realizacji Programu Rozwój Polski Wschodniej  412 mln euro. - Zarówno certyfikacja jak i refundacja przyspieszają. Chcemy utrzymać te pozytywne trendy – podsumowała wiceminister Wendel.

XII Posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Polski Wschodniej

Na zdjęciu od lewej: Dariusz Szewczyk - zastępca prezesa PARP, Iwona  Wendel - podsekretarz stanu w MRR, Michał Ziętara - dyrektor Departamentu Programów Ponadregionalnych MRR, Rafał Sukiennik - zastepca dyrektora Departamentu Programów Ponadregionalnych MRR

Dyrektor Ziętara przedstawił również postęp w ramach poszczególnych priorytetów. Zakończono realizację części projektów, m.in. w działaniach poświęconych uczelniom wyższym i wspieraniu innowacji. – Niebawem zamkniemy projekty dotyczące poprawy funkcjonowania komunikacji miejskiej w Białymstoku oraz budowy zachodniej obwodnicy Mrągowa – powiedział dyrektor Ziętara. – Opracowaliśmy także projekt rozporządzenia w sprawie instrumentów inżynierii finansowej w programie. Liberalizuje on warunki udzielania pomocy i umożliwia bankom udział w konkursach – dodał. Zaprezentowano także wyniki oceny działań promocyjnych programu. Wskazują one, że wzrósł poziom popularyzacji wiedzy na temat PO RPW i realizowanych projektów.

Przedstawiciel Komisji Europejskiej Pascal Boijmans i wiceminister Wendel zgodzili się, że na tym etapie wdrażania PO RPW, punkt ciężkości przesuwa się z wyników finansowych na postęp rzeczowy. – Dane liczbowe pokazują, że program realizowany jest zgodnie z planem. Bardziej cieszy jednak to, że możemy pochwalić się zakończonymi inwestycjami – podkreśliła wiceminister Wendel. Członkowie Komitetu w głosowaniu przyjęli sprawozdanie z realizacji PO RPW w 2010 roku.

XII Posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Polski Wschodniej 

Na zdjęciu: uczestnicy posiedzenia

Drugą część spotkania poświęcono na przedstawienie informacji na temat czterech projektów: „Program promocji gospodarczej Polski Wschodniej”, „Tworzenie i rozwój współpracy centrów obsługi inwestora”, „Promocja zrównoważonego rozwoju turystyki” oraz „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”. W ramach ostatniego przedsięwzięcia wszystkie województwa podpisały umowy o dofinansowanie. Zakończono także proces prenotyfikacji pomocy publicznej oraz konsultacji publicznych. Obecnie trwa przygotowywanie dokumentacji notyfikacyjnej dla projektów pięciu województw.

 

 

Pobierz pliki:

Sprawozdanie roczne za 2010 r. z realizacji programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
pobierz plik (5,2 MB)  Plik w formacie PDF

Załączniki do sprawozdania
pobierz plik (1,3 MB) Plik w formacie RAR

Uchwała nr 17/2011
pobierz plik (176 KB) Plik w formacie PDF

Załącznik do uchwały 17/2011 - Regulamin pracy Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
pobierz plik (47 KB) Plik w formacie PDF

Uchwała nr 18/2011
pobierz plik (166 KB) Plik w formacie PDF

Lista obecności członków i zastępców członków KM PO RPW 
pobierz plik (1 MB) Plik w formacie PDF

Lista obecności obserwatorów KM PO RPW (239 KB)
pobierz plik (938 KB) Plik w formacie PDF

Protokół z XII posiedzenia KM PO RPW
pobierz plik (754 KB) Plik w formacie PDF

 

Pobierz prezentacje:

Sprawozdanie roczne z realizacji PO RPW za rok 2010 wraz z informacją na temat bieżącego stanu realizacji programu
pobierz plik (1,2 MB) Plik w formacie PDF

Program promocji gospodarczej Polski Wschodniej
pobierz plik (3,1 MB) Plik w formacie PDF

Tworzenie i rozwój współpracy centrów obsługi inwestora
pobierz plik (256 KB) Plik w formacie PDF

Promowanie zrównoważonego rozwoju turystyki
pobierz plik (1,2 MB) Plik w formacie PDF

Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej
pobierz plik (304 KB) Plik w formacie PDF

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska