Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


18-06-2015

Obradował Komitet Monitorujący Program Rozwój Polski Wschodniej

Dotychczasowa realizacja Programu Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) była tematem XIX posiedzenia Komitetu Monitorującego PO RPW, które odbyło się 17 czerwca 2015 r. w Warszawie. Jesteśmy w końcowej fazie realizacji programu. Najbliższe miesiące to czas finalizowania ostatnich inwestycji. – Jestem przekonana, że wszystkie przedsięwzięcia zrealizowane dzięki PO RPW będą procentować przez wiele lat, a ich efekty motywować do dalszych działań na rzecz rozwoju makroregionu – zaznaczyła wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel, która przewodniczyła spotkaniu.

Obradom Komitetu przewodniczyła wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel

Wiceszefowa resortu poinformowała, że do końca maja 2015 r. zakontraktowano wszystkie środki programu. Zakończono realizację projektów, które otrzymały dofinansowanie na łączną kwotę 3,4 mld zł, co stanowi 34% alokacji PO RPW. Kwota we wnioskach o płatność wyniosła 7,9 mld zł, co odpowiada 79% wykorzystaniu środków europejskich.

Wsparcie programu otrzymało 310 projektów. Ich realizacja umożliwiła m.in.:

  • unowocześnienie bazy dydaktyczno-naukowej 19 szkół wyższych (dzięki specjalistycznej aparaturze przeprowadzono już 1700 badań), utworzenie nowych kierunków studiów (m.in. biotechnologia przemysłowa, fizyka medyczna, elektronika medyczna, mikrobiologia, przemysłowe systemy bezpieczeństwa) oraz blisko 300 etatów na tych uczelniach;
  • budowę lub rozbudowę łącznie 11 parków przemysłowych, naukowo-technologicznych lub inkubatorów, z usług których skorzystało już ponad 1300 przedsiębiorców;
  • uzbrojenie 281 ha terenów inwestycyjnych w 17 miejscowościach, na których ulokowało swój biznes 90 przedsiębiorstw;
  • organizację udziału 2 974 przedstawicieli firm i samorządów oraz przedsiębiorców zagranicznych w 168 wydarzeniach promocyjnych o charakterze międzynarodowym, co zaowocowało m.in. podpisaniem przez firmy z makroregionu 970 kontraktów o łącznej wartości 407,29 mln zł;
  • wsparcie rozwoju 15 klastrów;
  • wybudowanie 9 295 km sieci szerokopasmowej (89% planu), z czego odebrano 851 odcinków o łącznej długości 5 576 km;
  • przeszkolenie 5 662 osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym;
  • zakup prawie 400 sztuk taboru komunikacji miejskiej (autobusy i trolejbusy), instalację 8 systemów ITS, w tym zarządzania ruchem i informacji pasażerskiej oraz budowę 27,8 km sieci trolejbusowej (Lublin);
  • rozbudowę 3 obiektów wystawienniczo-konferencyjnych;
  • budowę lub przebudowę 296 km dróg krajowych i wojewódzkich oraz budowę 17 obwodnic o długości łącznej długości 67 km.

Przykłady konkretnych efektów wdrażania PO RPW przedstawili podczas spotkania również sami beneficjenci. Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk zaprezentował, jak fundusze PO RPW wpłynęły na rozwój jego działalności badawczej. Przy wsparciu blisko 65,5 mln zł z programu Instytut zrealizował trzy projekty, dzięki którym może prowadzić nowe badania, których rezultaty znajdują zastosowanie w gospodarce. Są nimi: Rozbudowa infrastruktury i doposażenie laboratoriów Centrum Doskonałości "AGROPHYSICS"  Link prowadzi do serwisu zewnętrznego, Środowiskowe Laboratorium Energii Odnawialnej Link prowadzi do serwisu zewnętrznego oraz Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie  Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Efekty wielomilionowych inwestycji przedstawił Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, który na realizację 6 projektów  Link prowadzi do serwisu zewnętrznegootrzymał blisko 255 mln dofinansowania z PO RPW. Zakrojone na szeroką skalę przedsięwzięcia umożliwiły przede wszystkim poprawę jakości kształcenia, wzrost liczby prowadzonych badań oraz uruchomienie nowych kierunków studiów, takich jak mikrobiologia, inżynieria środowiska, inżynieria akwakultury, inżynieria gospodarowania wodą, budownictwo energooszczędne czy mechatronika.

XIX posiedzenie Komitetu Monitorującego PO RPW


O tym, jak skutecznie inwestować w komunikację miejską mówili przedstawiciele władz Rzeszowa, którzy zaprezentowali projekt  Link prowadzi do serwisu zewnętrznego obejmujący m.in. zakup 80 nowych autobusów, wdrożenie Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportowego, przebudowę i rozbudowę układu komunikacyjnego oraz modernizację infrastruktury na potrzeby transportu publicznego. Jego całkowita wartość to ponad 330 mln zł, z czego unijne wsparcie wyniosło ponad 250 mln zł. Uzupełnieniem inwestycji jest projekt pn. Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania  Link prowadzi do serwisu zewnętrznego, który również zaprezentowano podczas spotkania.

Wiceminister Iwona Wendel podkreśliła, że realizacja PO RPW dobiega końca, jednak wsparcie z Funduszy Europejskich dla makroregionu będzie kontynuowane w nowej perspektywie.

– 2 mld euro unijnego dofinansowania z Programu Polska Wschodnia służyć będą realizacji zupełnie nowych projektów, prowadzących do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności makroregionu. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że przedsięwzięcia te będą realizowane z udziałem niezbędnej „bazy” infrastrukturalnej, powstałej dzięki środkom z PO RPW – zaznaczyła wiceszefowa resortu.

Informacje na temat POPW dostępne są na stronie internetowej programu Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

 

Pobierz pliki:

Prezentacje: 

 

 


 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska