Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

1. Koordynacja

Organizacja Funduszy Europejskich / Kompetencje instytucji 

Zapoznaj się z systemem wdrażania funduszy, instytucjami oraz ich kompetencjami. Poznaj ekspertów oceniających projekty w programach na lata 2007-2013. 

Instytucja Zarządzająca 

Instytucją Zarządzającą dla Programu jest minister właściwy dla rozwoju regionalnego, który odpowiada za skuteczność, efektywność i prawidłowość zarządzania oraz wdrażania Programu.

Obowiązki Instytucji Zarządzającej Programem pełni jednostka organizacyjna w ramach Ministerstwa Rozwoju. Obecnie funkcję tą pełni Departament Programów Ponadregionalnych.
 

Instytucja Zarządzająca (przy udziale Instytucji Pośredniczącej) opracowuje Szczegółowy opis osi priorytetowych dla Programu oraz jego ewentualne zmiany, a także zmiany w samym Programie. Instytucja Zarządzająca przygotowuje także (we współpracy z Instytucją Pośredniczącą) wzory niezbędnych dokumentów oraz wytyczne dla beneficjentów, m.in. wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Programu. Instytucja Zarządzająca przygotowuje także ogólne kryteria wyboru projektów dla Programu i przedkłada je do akceptacji Komitetu Monitorującego.

Ponadto, Instytucja Zarządzająca jest odpowiedzialna za:

 • przygotowanie opisu systemu zarządzania i kontroli Programu,
 • opracowanie procedur związanych z zarządzaniem Programem i zatwierdzanie procedur Instytucji Pośredniczącej,
 • zapewnienie, że wybór projektów do finansowania następuje zgodnie z kryteriami stosowanymi dla Programu i monitorowanie ich zgodności z odpowiednimi zasadami wspólnotowymi i krajowymi,
 • przygotowanie indykatywnej listy projektów indywidualnych Programu,
 • organizowanie naborów projektów,
 • przekazywanie Komisji Europejskiej informacji na temat dużych projektów,
 • zarządzanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację Programu,
 • opracowanie we współpracy z Instytucją Pośredniczącą prognoz wydatków Programu oraz przekazywanie ich Komisji Europejskiej (za pośrednictwem Instytucji Certyfikującej),
 • zapewnienie istnienia informatycznego systemu rejestracji i przechowywania zapisów księgowych dla każdej operacji w ramach Programu oraz gromadzenie danych na temat realizacji, niezbędnych do celów zarządzania finansowego, monitorowania, weryfikacji, audytu i oceny,
 • zapewnienie, że beneficjenci oraz inne organy zaangażowane w realizację działań prowadzą odpowiednią i odrębną księgowość dla projektów objętych dofinansowaniem,
 • odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych beneficjentom,
 • przestrzeganie limitów użycia instrumentu elastyczności (cross-financing),
 • powołanie Komitetu Monitorującego Program i kierowanie jego pracą,
 • powołanie, jeśli jest to konieczne, podkomitetów dla poszczególnych osi priorytetowych oraz kierowanie ich pracami,
 • przygotowanie sprawozdań z realizacji Programu, które podlegają akceptacji Komitetu Monitorującego, a następnie przekazywane są do Komisji Europejskiej,
 • ocenę postępów realizacji Programu,
 • przekazywanie Komitetowi Monitorującemu informacji o uwagach Komisji Europejskiej oraz informowanie Komisji Europejskiej o podjętych działaniach w odpowiedzi na jej uwagi,
 • prowadzenie ewaluacji Programu zgodnie z wymogami Unii Europejskiej i na podstawie przygotowanego wcześniej planu,
 • przygotowanie wspólnie z Instytucją Pośredniczącą planów ewaluacji poszczególnych osi priorytetowych oraz nadzór nad wykonywaniem ewaluacji przez Instytucję Pośredniczącą,
 • udział we wdrożeniu i w obsłudze centralnego elektronicznego systemu monitorowania,
 • kontrolę realizacji Programu (przygotowuje plan kontroli systemowych i przeprowadza je oraz współpracuje z Instytucją Pośredniczącą w przygotowaniu planu kontroli poszczególnych osi priorytetowych i zatwierdza je, a następnie nadzoruje wykonanie kontroli),
 • przygotowanie raportów o nieprawidłowościach oraz przekazywanie ich do uprawnionych instytucji,
 • przekazywanie Instytucji Certyfikującej wszystkich niezbędnych informacji o procedurach i weryfikacjach wydatków,
 • zapewnienie, że wszystkie dokumenty dotyczące wydatków i audytów są przechowywane zgodnie z wymogami,
 • wspólne (wraz z Instytucją Pośredniczącą) przygotowanie planu komunikacji dla Programu oraz nadzorowanie działań komunikacyjnych prowadzonych przez Instytucję Pośredniczącą,
 • zapewnienie zgodności realizacji Programu z wymogami informowania i promocji.

 

 

 


 

 Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska