Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

 

 

Komitet Monitorujący Program Rozwój Polski Wschodniej 

 

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 został powołany Zarządzeniem nr 27 Ministra Rozwoju Regionalnego z  13 listopada 2007 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Komitet Monitorujący sprawuje pieczę nad efektywnością i jakością wdrażania Programu. 

Do zadań Komitetu Monitorującego Program Rozwój Polski Wschodniej należy m.in.:

  • rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów do współfinansowania w ramach Programu oraz zatwierdzanie wszelkich zmian tych kryteriów zgodnie z potrzebami programowania;
  • okresowe badanie postępu w zakresie osiągania szczegółowych celów, określonych w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej na podstawie dokumentów przedkładanych przez Instytucję Zarządzającą;
  • analizowanie rezultatów realizacji Programu, w szczególności osiągania celów wyznaczonych dla każdego priorytetu oraz wyników ocen (ewaluacji) związanych z monitorowaniem realizacji Programu, w szczególności, w przypadku gdy monitoring wykazuje znaczące odstępstwa od początkowo określonych celów lub gdy zgłoszono zmiany do Programu;
  • analizowanie i zatwierdzanie rocznych i końcowych raportów z wdrażania Programu;
  • zapoznanie się z rocznymi raportami z kontroli programu oraz komentarzami Komisji Europejskiej do raportów rocznych i końcowych;
  • przedkładanie Instytucji Zarządzającej propozycji zmian lub analiz Programu ułatwiających realizację celów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
    i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, lub służącym usprawnieniu zarządzania, w tym zarządzania finansowego;
  • analizowanie i zatwierdzanie wszelkich wniosków o zmianę treści decyzji Komisji Europejskiej w sprawie wkładu funduszy;
  • realizacja innych niż wymienione w pkt. 1-7 zadań wskazanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, niezbędnych do prawidłowej realizacji Programu

Pobierz pliki:

 

 

Nie znaleziono żadnych dokumentów.
Przejdź na inną zakładkę albo wybierz inne kryterium wyszukiwania.


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska