Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

 

 

Komitet Monitorujący Program Rozwój Polski Wschodniej 

 

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 został powołany Zarządzeniem nr 27 Ministra Rozwoju Regionalnego z  13 listopada 2007 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Komitet Monitorujący sprawuje pieczę nad efektywnością i jakością wdrażania Programu. 

Do zadań Komitetu Monitorującego Program Rozwój Polski Wschodniej należy m.in.:

  • rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów do współfinansowania w ramach Programu oraz zatwierdzanie wszelkich zmian tych kryteriów zgodnie z potrzebami programowania;
  • okresowe badanie postępu w zakresie osiągania szczegółowych celów, określonych w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej na podstawie dokumentów przedkładanych przez Instytucję Zarządzającą;
  • analizowanie rezultatów realizacji Programu, w szczególności osiągania celów wyznaczonych dla każdego priorytetu oraz wyników ocen (ewaluacji) związanych z monitorowaniem realizacji Programu, w szczególności, w przypadku gdy monitoring wykazuje znaczące odstępstwa od początkowo określonych celów lub gdy zgłoszono zmiany do Programu;
  • analizowanie i zatwierdzanie rocznych i końcowych raportów z wdrażania Programu;
  • zapoznanie się z rocznymi raportami z kontroli programu oraz komentarzami Komisji Europejskiej do raportów rocznych i końcowych;
  • przedkładanie Instytucji Zarządzającej propozycji zmian lub analiz Programu ułatwiających realizację celów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
    i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, lub służącym usprawnieniu zarządzania, w tym zarządzania finansowego;
  • analizowanie i zatwierdzanie wszelkich wniosków o zmianę treści decyzji Komisji Europejskiej w sprawie wkładu funduszy;
  • realizacja innych niż wymienione w pkt. 1-7 zadań wskazanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, niezbędnych do prawidłowej realizacji Programu

Pobierz pliki:

 

 

11-03-2014

Komitet Monitorujący Program Rozwój Polski Wschodniej zatwierdził zmianę zapisu w "Kryteriach wyboru projektów"

7 marca 2014 r. została podpisana Uchwała nr 28/2014 Komitetu Monitorującego Program Rozwój Polski Wschodniej w sprawie przyjęcia zmiany opisu wyjaśnienia kryterium formalnego nr 3 wyboru projektów konkursowych w Działaniu II.1 „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

więcej
13-06-2013

Wieści z Polski Wschodniej. Kontraktacja w programie na finiszu

Podpisano umowy na niemal wszystkie dostępne środki. Komisja Europejska zaakceptowała dofinansowanie dla projektów składających się na Sieć Szerokopasmową Polski Wschodniej. Ewentualne oszczędności w części Programu poświęconej transportowi zbiorowemu i infrastrukturze targowo-kongresowej, będzie można przeznaczyć na przygotowanie projektów z obszaru komunikacji publicznej do realizacji w latach 2014-2020. M.in. te kwestie były przedmiotem obrad Komitetu Monitorującego Program Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW), którym przewodniczyła wiceminister Iwona Wendel.

więcej
16-11-2012
Efekty Programu Rozwój Polski Wschodniej – kolejne spotkanie Komitetu Monitorującego

Efekty Programu Rozwój Polski Wschodniej – kolejne spotkanie Komitetu Monitorującego

 - Program Rozwój Polski Wschodniej znacząco przyśpieszył od ostatniego spotkania Komitetu Monitorującego, które odbyło się w czerwcu br. – powiedziała wiceminister rozwoju regionalnego Iwona Wendel, otwierając XV posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW). Spotkanie odbyło się 15 listopada 2012 r. w Warszawie i było poświęcone podsumowaniu dotychczasowych efektów programu.

więcej
23-08-2012

Zatwierdzono realokację środków finansowych dla Programu Rozwój Polski Wschodniej

22 sierpnia 2012 r. została podpisana Uchwała  nr 22/2012 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniejw sprawie realokacji środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

więcej
15-06-2012
Program Rozwój Polski Wschodniej – kolejny rok realizacji

Program Rozwój Polski Wschodniej – kolejny rok realizacji

Sprawozdanie z wdrażania programu w 2011 roku, aktualny poziom jego realizacji oraz stan zaawansowania konkretnych projektów, to główne tematy, które omawiano podczas XIV posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW). Odbyło się ono 14 czerwca 2012 r. w Warszawie.

więcej
08-12-2011
XIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Polski Wschodniej

XIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Polski Wschodniej

- Najważniejszą w ostatnim czasie wiadomością jest akceptacja przez Komisję Europejską projektu Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej. Formalna zgoda Komisji Europejskiej na pomoc publiczną w projektach SSPW potwierdza, że ich realizacja nie naruszy konkurencji na rynku telekomunikacyjnym - powiedziała wiceminister rozwoju regionalnego Iwona Wendel otwierając XIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Polski Wschodniej, które odbyło się 8 grudnia 2011 r. w Warszawie.

więcej
15-06-2011
XII Posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Polski Wschodniej

XII Posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Polski Wschodniej

– Realizacja programu przebiega sprawnie. Zakontraktowaliśmy blisko dwie trzecie środków oraz wykonaliśmy z nadwyżką cel certyfikacji w pierwszym kwartale tego roku. Zakończyła się także realizacja kilku projektów, m.in. rozbudowa Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej – powiedziała wiceminister Iwona Wendel otwierając XII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW). Spotkanie odbyło się 14 czerwca 2011 r. w Warszawie.

więcej
07-04-2011
XI posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Polski Wschodniej

XI posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Polski Wschodniej

- Stawiamy sobie ambitne cele i je realizujemy. Zeszłoroczny plan wydatków wykonaliśmy niemal w 115 proc. Zaproponowane dzisiaj zmiany, zwłaszcza te dotyczące alokacji dodatkowych środków i realokacji, mają na celu jeszcze skuteczniejsze wdrażanie Programu – powiedziała wiceminister rozwoju regionalnego Iwona Wendel otwierając XI posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW). Odbyło się ono 7 kwietnia 2011 r. w Warszawie.

więcej
15-06-2010
Krzysztof Hetman - Podsekretarz Stanu w MRR

IX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Polski Wschodniej

- Program Rozwój Polski Wschodniej wyraźnie przyśpieszył, widzimy postęp i dużą determinację ze strony beneficjentów – powiedział wiceminister Krzysztof Hetman, który przewodniczył 11 czerwca 2010 r. IX Posiedzeniu Komitetu Monitorującego Program Rozwój Polski Wschodniej w Janowie Lubelskim.

więcej


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska