Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

 

 

Komitet Monitorujący Program Rozwój Polski Wschodniej 

 

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 został powołany Zarządzeniem nr 27 Ministra Rozwoju Regionalnego z  13 listopada 2007 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Komitet Monitorujący sprawuje pieczę nad efektywnością i jakością wdrażania Programu. 

Do zadań Komitetu Monitorującego Program Rozwój Polski Wschodniej należy m.in.:

  • rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów do współfinansowania w ramach Programu oraz zatwierdzanie wszelkich zmian tych kryteriów zgodnie z potrzebami programowania;
  • okresowe badanie postępu w zakresie osiągania szczegółowych celów, określonych w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej na podstawie dokumentów przedkładanych przez Instytucję Zarządzającą;
  • analizowanie rezultatów realizacji Programu, w szczególności osiągania celów wyznaczonych dla każdego priorytetu oraz wyników ocen (ewaluacji) związanych z monitorowaniem realizacji Programu, w szczególności, w przypadku gdy monitoring wykazuje znaczące odstępstwa od początkowo określonych celów lub gdy zgłoszono zmiany do Programu;
  • analizowanie i zatwierdzanie rocznych i końcowych raportów z wdrażania Programu;
  • zapoznanie się z rocznymi raportami z kontroli programu oraz komentarzami Komisji Europejskiej do raportów rocznych i końcowych;
  • przedkładanie Instytucji Zarządzającej propozycji zmian lub analiz Programu ułatwiających realizację celów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
    i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, lub służącym usprawnieniu zarządzania, w tym zarządzania finansowego;
  • analizowanie i zatwierdzanie wszelkich wniosków o zmianę treści decyzji Komisji Europejskiej w sprawie wkładu funduszy;
  • realizacja innych niż wymienione w pkt. 1-7 zadań wskazanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, niezbędnych do prawidłowej realizacji Programu

Pobierz pliki:

 

 

20-03-2017

Ostatnie posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Podsumowanie realizacji Programu Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) oraz zatwierdzenie sprawozdania końcowego z realizacji Programu – to główne tematy XX. posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwój Polski Wschodniej (KM PO RPW), które odbyło się 16 marca 2017 r. w Warszawie. Posiedzeniu przewodniczył Adam Hamryszczak, wiceminister rozwoju.

więcej
11-06-2014
Wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel

Posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Stan realizacji Programu w 2013 r. oraz podsumowanie efektów jego wdrażania, to były główne tematy obrad XVIII Komitetu Monitorującego Program Rozwój Polski Wschodniej. Posiedzeniu, które odbyło się 11 czerwca 2014 r. w Warszawie przewodniczyła wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel.

więcej
22-03-2013
Wiceminister rozwoju regionalnego Iwona Wendel

Postęp w Programie Rozwój Polski Wschodniej. Obradował Komitet Monitorujący

Niemal wszystkie środki w Programie Rozwój Polski Wschodniej zostały rozdysponowane. Zakończono już jedną piątą realizowanych przedsięwzięć. Do Komisji Europejskiej przesłano wnioski o potwierdzenie dofinansowania dla wszystkich dużych projektów. Dyskusja o postępach we wdrażaniu Programu miała miejsce na posiedzeniu Komitetu Monitorującego. Przewodniczyła mu wiceminister Iwona Wendel.

więcej
19-06-2009
VI posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Polski Wschodniej

VI posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Polski Wschodniej

19 czerwca 2009 r. odbyło się VI posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW). W trakcie obrad zaakceptowano sprawozdanie z realizacji Programu za 2008 r.

więcej
11-02-2008
II posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

II posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej przyjął szczegółowe kryteria wyboru projektów w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. – Dziękuję członkom Komitetu Monitorującego za jednomyślność przy podjęciu tak ważnej dla realizacji Programu decyzji – powiedział po głosowaniu przewodniczący obradom wiceminister rozwoju regionalnego Krzysztof Hetman.

więcej


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska