Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

 

 

Instytucja Pośrednicząca 

Instytucja Zarządzająca powierza realizację części zadań Instytucji Pośredniczącej. Dla Programu Rozwój Polski Wschodniej Instytucją Pośredniczącą jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Obowiązki Instytucji Pośredniczącej w ramach PARP pełnią:

  • Departament Infrastruktury Nowoczesnej Gospodarki (priorytety: I, II),
  • Departament Projektów Infrastrukturalnych (priorytety: III, IV i V),
  • Departament Koordynacji Wdrażania Programów (kwestie horyzontalne).

Instytucja Pośrednicząca odpowiada za:

  • monitorowanie przygotowania projektów indywidualnych (od pre-umowy do umowy o dofinansowanie),
  • przeprowadzenie naboru wniosków o dofinansowanie,
  • podpisanie umów o dofinansowanie,
  • weryfikację wniosków o płatność,
  • kontrolę realizacji projektów,
  • działania informacyjne i promocyjne,
  • monitorowanie i ewaluację realizacji priorytetów.

 Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska