Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

 

 

Instytucja Certyfikująca 

Instytucja Certyfikująca, to komórka organizacyjna utworzona przez Ministra Rozwoju Regionalnego, odpowiedzialna za certyfikację wydatków ponoszonych w ramach funduszy europejskich. Jest ona niezależna od Instytucji Zarządzających poszczególnymi programami operacyjnymi.

Obecnie funkcje Instytucji Certyfikującej pełni specjalnie w tym celu powołany departament Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju – Departament Instytucji Certyfikującej.

Instytucja Certyfikująca odpowiada w szczególności za:

  • opracowanie i przedłożenie Komisji poświadczonych deklaracji wydatków i wniosków o płatność;
  • poświadczanie, że deklaracja wydatków jest dokładna, wynika z wiarygodnych systemów księgowych i jest oparta na dokumentacji, którą można zweryfikować;
  • poświadczenie, że zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi oraz zostały poniesione w związku z projektami wybranymi do finansowania;
  • zapewnienie, że otrzymała od Instytucji Zarządzającej odpowiednie informacje na temat procedur i weryfikacji wydatków;
  • uwzględnianie wyników wszystkich audytów przeprowadzanych przez instytucję audytową lub na jej odpowiedzialność;
  • utrzymywanie w formie elektronicznej zapisów księgowych dotyczących wydatków zadeklarowanych Komisji Europejskiej;
  • uwzględnianie informacji o wykrytych nieprawidłowościach w programie operacyjnym;
  • uwzględnianie wyników kontroli wydatków prowadzonych przez Instytucje Zarządzające;
  • opiniowanie wydatków;
  • przeprowadzanie w instytucjach zarządzających oraz instytucjach im podległych (lub ewentualnie u beneficjenta) wizyt sprawdzających.

Nadzór Instytucji Certyfikującej jest zadaniem jednego z członków Kierownictwa Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Podlega on bezpośrednio Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju i podejmuje w sposób niezależny decyzje dotyczące dokonywania lub wstrzymywania poświadczania deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność, które są kierowanie do Komisji Europejskiej.

Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji (IPOC)

W przypadku regionalnych programów operacyjnych Instytucja Certyfikująca przekazała na podstawie zawartego porozumienia część swoich obowiązków do Urzędów Wojewódzkich. Instytucje, które otrzymały takie uprawnienia to tzw. Instytucje Pośredniczące w Certyfikacji.

 

 

 

 Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska