Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


29-12-2010

Ogłoszono II rundę aplikacyjną konkursu projektów na tworzenie i rozwój klastrów w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Pośrednicząca Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 ogłosiła II rundę aplikacyjną konkursu projektów w ramach działania I.4: Promocja i współpraca, komponent: Współpraca, obszar: Tworzenie i rozwój klastrów.

 Działanie I.4 Promocja i współpraca
komponent Współpraca, obszar tworzenie i rozwój klastrów,
Program Rozwój Polski Wschodniej

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:  
 

od 1 lutego 2011 r. do 29 kwietnia 2011 r.

Wnioski przyjmowane są w siedzibie PARP od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 16.30.

Dla wniosków o dofinansowanie przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich oraz dla wniosków doręczonych osobiście, za dzień wpływu wniosku uważa się dzień, w którym wniosek został dostarczony do kancelarii PARP do godziny 16.00.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:
 • Ocena złożonych dokumentów rozpocznie się po dacie zamknięcia naboru, a decyzja o dofinansowaniu projektów podjęta będzie po zakończeniu oceny na podstawie listy rankingowej wszystkich złożonych wniosków.
 • Po zatwierdzeniu wyników oceny przez Instytucję Zarządzającą PO RPW, PARP ogłosi na swojej stronie internetowej listę projektów wyłonionych do dofinansowania oraz pisemnie informuje każdego z wnioskodawców o wynikach rozpatrzenia jego wniosku o dofinansowanie.
 • Termin poinformowania o wynikach konkursu:

Po zatwierdzeniu wyników oceny przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – Instytucję Zarządzającą PO RPW, PARP ogłasza na swojej stronie internetowej listę projektów wyłonionych do otrzymania wsparcia oraz pisemnie informuje każdego z wnioskodawców o wynikach rozpatrzenia jego wniosku o dofinansowanie. 

Miejsce składania wniosków: 

Departament Infrastruktury Nowoczesnej Gospodarki
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

Sposób składania wniosków: 

Jeden egzemplarz wniosku wypełnionego zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku, wydrukowany i opatrzony wymaganymi załącznikami wnioskodawca składa osobiście lub przesyła do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na adres podany wyżej.

Wnioski przyjmowane są w siedzibie PARP od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy PARP, tj. 8.30-16.30, a w dniu upływu terminu przyjmowania wniosków do godziny 16.00.

Wniosek o dofinansowanie powinien być starannie opakowany, uniemożliwiając tym samym dostęp do jego zawartości osobom nieuprawnionym.

Ponadto, opakowanie wniosku powinno:

 • być opatrzone następującym sformułowaniem „wniosek o dofinansowanie projektu w ramach działania I.4 komponent współpraca, obszar tworzenie i rozwój klastrów – konkurs, II runda aplikacyjna”,
 • zawierać pełną nazwę i adres Wnioskodawcy.
Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski: 

Podmiot uprawniony do ubiegania się o wsparcie:

Koordynator klastra na tworzenie i rozwój klastra, obejmującego co najmniej 5 przedsiębiorców, co najmniej 1 jednostkę naukową i co najmniej 1 podmiot działający na rzecz rozwoju gospodarczego lub innowacyjności, mających siedzibę, lub w przypadku osoby fizycznej miejsce zamieszkania, na terenie co najmniej 2 województw Polski Wschodniej, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. jest podmiotem działającym na rzecz rozwoju gospodarczego lub  jednostką naukową, w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. a-f ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008, Nr 169, poz.1049) lub podmiotem działającym na rzecz innowacyjności;
 2. prowadzi działalność w zakresie realizacji przedsięwzięć na rzecz przedsiębiorców oraz na rzecz współpracy przedsiębiorców z podmiotami działającymi na rzecz rozwoju gospodarczego oraz podmiotami działającymi na rzecz innowacyjności, a także z  jednostkami naukowymi;
 3. posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe związane z zadaniami realizowanymi przez IP PO RPW, o których mowa w Ustawie;
 5. dysponuje personelem posiadającym kwalifikacje niezbędne do świadczenia usług na rzecz podmiotów funkcjonujących w ramach klastra;
 6. złożył wniosek o udzielenie wsparcia przed dniem rozpoczęcia realizacji projektu;
 7. udokumentuje pełnienie roli koordynatora klastra objętego wnioskiem o udzielenie wsparcia na tworzenie i rozwój klastra.
Na co można otrzymać dofinansowanie:

Dofinansowanie będzie udzielane koordynatorowi na tworzenie i rozwój klastra na realizację działań związanych z:

 1. organizacją i funkcjonowaniem biura klastra;
 2. opracowywaniem dokumentów operacyjnych klastra, w tym strategii rozwoju, strategii marketingowych, zasad współpracy i komunikacji wewnętrznej klastra;
 3. monitorowaniem efektywności i skuteczności działań podejmowanych w ramach klastra;
 4. projektowaniem, tworzeniem i obsługą baz danych, portali, wortali, serwisów
  i stron internetowych na potrzeby rozwoju klastra, promujących rozwój klasteringu;
 5. promocją i pozyskiwaniem nowych uczestników klastra, identyfikowaniem nowych inicjatyw klastrowych;
 6. organizacją spotkań tematycznych członków klastra, seminariów, konferencji promujących potencjał klastra, stymulujących rozwój klastra, powiązań między klastrowych, popularyzujących ideę klasteringu w Polsce Wschodniej;
 7. organizacją zagranicznych misji branżowych;
 8. podnoszeniem innowacyjności i konkurencyjności klastra poprzez zakup licencji, wyników badań, analiz, ekspertyz, technologii, know-how, patentów i nieopatentowanej wiedzy technicznej;
 9. opracowaniem, wykonaniem i dystrybucją materiałów promocyjnych i informacyjnych dotyczących klastra, rozwoju idei  klasteringu w Polsce Wschodniej.
Kryteria wyboru projektów:

Ocena formalna i merytoryczna prowadzona będzie na bieżąco w oparciu o Kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO RPW, przy czym:

 • dofinansowane będą projekty, które uzyskały 60 proc. lub więcej możliwych do uzyskania punktów w ocenie rankingowej i najwyższe miejsca w rankingu;
 • rezerwowe będą projekty z ilością punktów 60 proc. lub więcej możliwych, dla których brak pokrycia w alokacji – niższe miejsca w rankingu;
 • odrzucone zostaną projekty, które uzyskają poniżej 60 proc. możliwych do uzyskania punktów.
Finanse
Procent dofinansowania projektu:

Wielkość wsparcia może wynosić do 90 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:  

Wkład ze środków unijnych (EFRR) na konkurs wynosi:  3 783 726,94 EUR co stanowi 15 315 013,16 zł.

Do przeliczenia alokacji na PLN przyjęto kurs EUR/PLN Europejskiego Banku Centralnego z dnia 29 listopada 2010 r. tj. 1 EUR = 4,0476 zł.

Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie: 

Wzór dostępny na stronie PARP 

Wzór umowy o dofinansowanie:   Wzór dostępny na stronie PARP 
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
 1. Środkami odwoławczymi na etapie przedsądowym są protest oraz odwołanie.
 2. Protest oznacza pisemne wystąpienie wnioskodawcy, w którym kwestionuje on ocenę zgłoszonego przez siebie wniosku o dofinansowanie dokonaną przez Komisję Oceniająca lub poprawność przeprowadzenia postępowania konkursowego.
 3. Odwołanie oznacza pisemne wystąpienie wnioskodawcy i dotyczy kwestii będących uprzednio przedmiotem protestu.
 4. Szczegółowy tryb i terminy wnoszenia oraz rozpatrywania protestów, a także odwołań zawierają zapisy Regulaminu przeprowadzania konkursu.
 5. Po wyczerpaniu ww. środków odwoławczych i po otrzymaniu informacji o negatywnym wyniku procedury odwoławczej, wnioskodawca może w tym zakresie wnieść, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego na zasadach określonych w art. 30c – 30e ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
Ważne informacje:   
 • Dokumentacja aplikacyjna: Wniosek o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

 • Nabór wniosków prowadzony jest w trybie zamkniętym. Wskazana pula środków jest dostępna dla wnioskodawców w II turze naboru. Warunkiem ogłoszenia kolejnej tury naboru jest dostępność wolnych środków.

 • Minimalna całkowita wartość projektu:
  Minimalna wartość całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu wynosi 2.000.000,00 zł.
 • Okres kwalifikowalności wydatków:
  Wydatki mogą być ponoszone od dnia następnego po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.
 • Lokalizacja/miejsce realizacji projektu:
  Obszar województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego lub warmińsko-mazurskiego.
 • Regulamin przeprowadzania konkursu, Kryteria wyboru projektów oraz Wzór wniosku o dofinansowanie projektu znajdują się na stronie PARP 
Linki  

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska