Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


28-11-2011

Znamy termin naboru do Działania I.3 Wspieranie innowacji, Programu Rozwój Polski Wschodniej

W terminie od 1 grudnia 2011 r. do 31 stycznia 2012 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania I.3 Wspieranie innowacji, w schematach: wsparcie na wyposażenie, wsparcie na tworzenie zaplecza B+R, Programu Rozwój Polski Wschodniej.

 

 Działanie I.3 Wspieranie innowacji,
w schematach: wsparcie na wyposażenie, wsparcie na tworzenie zaplecza B+R, Programu Rozwój Polski Wschodniej.

Informacja o naborze
Termin składania zgłoszeń:  
 

Od 1 grudnia 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.

 1. Dla zgłoszeń przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich oraz dla zgłoszeń doręczonych osobiście, za dzień wpływu zgłoszenia uważa się dzień, w którym zgłoszenie zostało dostarczone do kancelarii PARP do godziny 16.30.
 2. Wniosek złożony w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej („ePUAP”), tj. z wykorzystaniem serwisu internetowego redagowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pod adresem www.ePUAP.gov.pl Odsyłacz – najpóźniej w dniu zamknięcia naboru, do godz. 16.30.
Sposób rozstrzygnięcia konkursu:

Ocena złożonych dokumentów rozpocznie się po dacie zamknięcia naboru, a decyzja o dofinansowaniu projektów podjęta będzie na podstawie listy rankingowej projektów, która zostanie przygotowana i ogłoszona po zakończeniu oceny na wszystkich złożonych wniosków.

Po zatwierdzeniu wyników oceny przez Instytucję Zarządzającą PO RPW, Instytucja Pośrednicząca PO RPW ogłasza na swojej stronie internetowej odpowiednio:

 1. listę projektów spełniających kryteria formalne – po zakończeniu etapu oceny formalnej wniosków o udzielenie wsparcia,
 2. listę projektów wyłonionych do wsparcia – po zakończeniu etapu oceny merytorycznej wniosków o udzielenie wsparcia

- oraz pisemnie informuje każdego z Wnioskodawców o wynikach rozpatrzenia jego wniosku o udzielenie wsparcia. 

Miejsce składania zgłoszeń: 

Jeden egzemplarz wypełnionego wniosku, wydrukowanego i opatrzonego wymaganymi załącznikami wnioskodawca składa osobiście lub przesyła do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
Departament Infrastruktury Nowoczesnej Gospodarki
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

Sposób składania zgłoszeń: 
 • Osobiście, kurierem lub pocztą,
  Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-16.30,
 • Za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej („ePUAP”), tj. z wykorzystaniem serwisu internetowego redagowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pod adresem www.ePUAP.gov.pl Odsyłacz.
 • Wniosek o dofinansowanie powinien być starannie opakowany, uniemożliwiając tym samym dostęp do jego zawartości osobom nieuprawnionym. Ponadto, opakowanie wniosku powinno zawierać następujące informacje:

  • wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Działania I.3 „Wspieranie innowacji” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej;

  • pełną nazwę i adres Wnioskodawcy;

  • adres Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski: 

 • przedsiębiorcy (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej – t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z poźn. zm.);

 • jednostki samorządu terytorialnego oraz związki jednostek samorządu terytorialnego;

 • podmioty działające na rzecz zatrudnienia lub rozwoju zasobów ludzkich, o których mowa w art. 6b ust. 1 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w szczególności uczelnie publiczne i niepubliczne, jednostki naukowe, w tym podstawowe jednostki organizacyjne szkół wyższych, placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze;

 • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego, jeżeli posiadają osobowość prawną i status agencji lub fundacji rozwoju regionalnego lub lokalnego. 

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Dofinansowanie będzie udzielane na realizację projektów polegających na:

 • budowie obiektów i realizacji innych robót budowlanych w obiektach przeznaczonych na prowadzenie w sposób ciągły badań naukowych lub prac rozwojowych oraz wyposażeniu tych obiektów, zwane „wsparciem na wyposażenie”;
 • tworzeniu infrastruktury zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach, zwane „wsparciem na tworzenie zaplecza B+R"
Kryteria wyboru projektów:

Ocena formalna i merytoryczna prowadzona będzie w oparciu o Kryteria wyboru projektów określone w załączniku do uchwały nr 4/2008 Komitetu Monitorującego PO RPW z dnia 7 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 (z późn. zm.), przy czym:

 • dofinansowane będą projekty, które uzyskały powyżej 60 proc. możliwych do uzyskania punktów w ocenie rankingowej i najwyższe miejsca w rankingu;
 • rezerwowe będą projekty z ilością punktów powyżej 60 proc. możliwych, ale których  brak pokrycia w alokacji – niższe miejsca w rankingu;
 • odrzucone zostaną projekty, które uzyskają poniżej 60 proc. możliwych do uzyskania punktów. 
Finanse
Minimalna całkowita wartość projektu

co najmniej 12 mln zł

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:  

Wkład ze środków unijnych (EFRR) na konkurs wynosi: 42 156 710,25 Euro, co stanowi równowartość 171 215 263,01 zł.

Do przeliczenia alokacji na zł przyjęto średni kurs walutowy EUR/PLN Europejskiego Banku Centralnego z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających operację ustalenia (średni kurs za okres od listopada 2010 r. do października 2011, gdzie 1 EUR = 4,0614 PLN).

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie zamkniętym. Wskazana pula środków może ulec zwiększeniu w przypadku, gdy dostępne będą dodatkowe środki przeznaczone na realizację Działania I.3 PO RPW.

Intensywność wsparcia nie może przekroczyć wielkości określonych w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 190, poz. 1402)

Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie: 

 

pełna dokumentacja

Wzór umowy o dofinansowanie:  

pełna dokumentacja

Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
 1. Środkami odwoławczymi są protest oraz odwołanie.
 2. Protest oznacza pisemne wystąpienie wnioskodawcy, w którym kwestionuje on ocenę zgłoszonego przez siebie wniosku o dofinansowanie dokonaną przez Komisję Oceniającą lub poprawność przeprowadzenia postępowania konkursowego, skutkującą negatywną oceną projektu.
 3. Odwołanie oznacza pisemne wystąpienie wnioskodawcy i dotyczy kwestii będących uprzednio przedmiotem protestu.
 4. Szczegółowy tryb i terminy wnoszenia oraz rozpatrywania protestów, a także odwołań zawierają zapisy Regulaminu przeprowadzania konkursu. Po wyczerpaniu ww. środków odwoławczych i po otrzymaniu informacji o negatywnym wyniku procedury odwoławczej, wnioskodawca może w tym zakresie wnieść, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego na zasadach określonych w art. 30c – 30e ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
Ważne informacje:
 • Dokumentacja aplikacyjna:
  Wniosek o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.
 • Lokalizacja/miejsce realizacji projektu:
  Obszar województw: Lubelskiego, Podkarpackiego, Podlaskiego, Świętokrzyskiego i Warmińsko-Mazurskiego.
 • Okres kwalifikowalności wydatków:
  • 01.01.2007 - 31.12.2015 – projekty nie objęte schematem pomocy publicznej
  • data złożenia wniosku - 31.12.2015 – projekty objęte schematem pomocy publicznej 
Uwaga

PARP może zamknąć nabór wniosków przed 31 stycznia 2012 r., jeżeli łączna kwota dofinansowania w ramach złożonych wniosków osiągnie 150 proc. budżetu wyznaczonego w ramach Konkursu.

Informacja o planowanej dacie zamknięcia naboru wniosków będzie zamieszczona na stronie internetowej PARP. Zamknięcie naboru nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji tej informacji, przy czym data zakończenia przyjmowania wniosków nie może przekroczyć wyznaczonej daty zamknięcia naboru wniosków ustalonej dla Konkursu.

Linki  

pełny tekst ogłoszenia 

pełna dokumentacja

 

Najnowsza informacja o terminach naborów w trybie konkursowym znajduje się na stronie Nabór wniosków/Harmonogram naborów Odsyłacz

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska