Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


29-12-2010

Ogłoszono nabór wniosków do Działania I.4 Promocja i współpraca, komponent: Współpraca, obszar: Tworzenie polityki rozwoju regionalnego, Programu Rozwój Polski Wschodniej – II runda

W terminie od 1 lutego 2011 r. do 29 kwietnia 2011 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie przyjmowała wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania I.4 Promocja i współpraca, komponent: Współpraca, obszar: Tworzenie polityki rozwoju regionalnego, Programu Rozwój Polski Wschodniej.

 Działanie I.4 Promocja i współpraca,
komponent: Współpraca, obszar: Tworzenie polityki rozwoju regionalnego,
Program Rozwój Polski Wschodniej

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:  
 

od 1 lutego - do 29 kwietnia 2011 r.,

Wnioski przyjmowane są w siedzibie PARP od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 16.30.


Dla wniosków o dofinansowanie przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich oraz dla wniosków doręczonych osobiście, za dzień wpływu wniosku uważa się dzień, w którym wniosek został dostarczony do kancelarii PARP do godziny 16.00.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Po zatwierdzeniu wyników oceny przez Instytucję Zarządzającą PO RPW, PARP ogłasza na swojej stronie internetowej listę projektów wyłonionych do otrzymania wsparcia oraz pisemnie informuje każdego z wnioskodawców o wynikach rozpatrzenia jego wniosku o dofinansowanie.

Miejsce składania wniosków: 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

Sposób składania wniosków: 

Osobiście lub przesyłka (poczta, przesyłka kurierska).

 

Wniosek o dofinansowanie powinien być starannie opakowany, uniemożliwiając tym samym dostęp do jego zawartości osobom nieuprawnionym. Ponadto, opakowanie wniosku powinno:

 • być opatrzone następującym sformułowaniem „wniosek o dofinansowanie projektu w ramach działania I.4 komponent współpraca, obszar tworzenie polityki rozwoju regionalnego – konkurs, II runda aplikacyjna”,
 • zawierać pełną nazwę i adres Wnioskodawcy.
Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski: 

 • co najmniej dwie jednostki samorządu terytorialnego z minimum dwóch województw Polski Wschodniej, działające wspólnie, z których każda posiada potencjał finansowy, techniczny, kadrowy i organizacyjny niezbędny do realizacji projektu.

Koordynatorem projektu tworzenia polityki rozwoju regionalnego może być jednostka samorządu terytorialnego, która:

 1. złożyła wniosek o udzielenie wsparcia przed dniem rozpoczęcia realizacji projektu;
 2. przedstawiła umowę współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, uczestniczącymi w projekcie, z której wynika, że w ramach projektu będzie koordynowała i wspólnie realizowała działania na ich rzecz i za ich zgodą;
 3. zobowiąże się do:
 • wykorzystania, w okresie realizacji projektu, towarów, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług zakupionych ze środków wsparcia wyłącznie w celach związanych z jego realizacją,
 • prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla projektu,
 • zapewnienia wszystkim podmiotom uczestniczących w realizacji projektu równego, bezpłatnego dostępu do usług, materiałów, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych nabytych lub wytworzonych przez podmioty otrzymujące wsparcie,
 • zapewnienia utrzymania rezultatów projektu przez okres 2 lat od dnia zakończenia realizacji projektu.
Na co można otrzymać dofinansowanie:

Dofinansowanie będzie udzielane na tworzenie polityki rozwoju regionalnego, dotyczącego realizacji działań związanych z:

 • prowadzeniem badań analitycznych, przygotowywaniem analiz, ekspertyz dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego, potencjału turystycznego i kulturowego Polski Wschodniej;
 • organizacją spotkań, seminariów, konferencji na temat rozwoju Polski Wschodniej, identyfikacji i wykorzystania głównych szans rozwojowych oraz wspólnego potencjału inwestycyjnego województw Polski Wschodniej;
 • opracowaniem, wykonaniem i dystrybucją materiałów promocyjnych i informacyjnych dotyczących potencjału gospodarczego, turystycznego i kulturowego Polski Wschodniej;
 • projektowaniem, tworzeniem i obsługą baz danych, portali, wortali, serwisów i stron internetowych o tematyce związanej z wdrażaniem polityki spójności na obszarze Polski Wschodniej;
 • budowaniem stałej platformy współpracy pomiędzy województwami Polski Wschodniej.
Kryteria wyboru projektów:

Ocena formalna i merytoryczna prowadzona będzie na bieżąco w oparciu o Kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO RPW, przy czym:

 • dofinansowane będą projekty, które uzyskały 60 proc. lub więcej możliwych do uzyskania punktów w ocenie rankingowej i najwyższe miejsca w rankingu;
 • rezerwowe będą projekty z ilością punktów 60 proc. lub więcej możliwych, dla których brak pokrycia w alokacji – niższe miejsca w rankingu;
 • odrzucone zostaną projekty, które uzyskają poniżej 60 proc. możliwych do uzyskania punktów.
Finanse
Procent dofinansowania projektu:

Wielkość wsparcia może wynosić do 90% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:  

Wkład ze środków unijnych (EFRR) na konkurs wynosi: 3 888 734,07 euro co stanowi 15 740 040,02 zł.*


*do przeliczenia alokacji na zł przyjęto kurs euro/zł Europejskiego Banku Centralnego z dnia 29.11.2010 r. tj. 1 euro =  4,0476 zł.

Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie: 

pełna dokumentacja 

Wzór umowy o dofinansowanie:   pełna dokumentacja 
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
 1. Środkami odwoławczymi na etapie przedsądowym są protest oraz odwołanie.
 2. Protest oznacza pisemne wystąpienie wnioskodawcy, w którym kwestionuje on ocenę zgłoszonego przez siebie wniosku o dofinansowanie dokonaną przez Komisję Oceniająca lub poprawność przeprowadzenia postępowania konkursowego.
 3. Odwołanie oznacza pisemne wystąpienie wnioskodawcy i dotyczy kwestii będących uprzednio przedmiotem protestu.
 4. Szczegółowy tryb i terminy wnoszenia oraz rozpatrywania protestów, a także odwołań zawierają zapisy Regulaminu przeprowadzania konkursu.
 5. Po wyczerpaniu ww. środków odwoławczych i po otrzymaniu informacji o negatywnym wyniku procedury odwoławczej, wnioskodawca może w tym zakresie wnieść, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego na zasadach określonych w art. 30c – 30e ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
Ważne informacje:

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie zamkniętym. Wskazana pula środków jest dostępna dla wnioskodawców w II turze naboru. Warunkiem ogłoszenia kolejnej tury naboru jest dostępność wolnych środków.

Minimalna wartość całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu wynosi 200 tys. zł.

Lokalizacja/miejsce realizacji projektu: obszar województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego lub warmińsko-mazurskiego.

Okres kwalifikowalności wydatków: wydatki mogą być ponoszone od dnia następnego po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Linki  

pełny tekst ogłoszenia 

pełna dokumentacja

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska