Menu

Bieżący katalog: Konkursy, terminy

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: Nabór wniosków

WYŚWIETL LISTĘ ARTYKUŁÓW W BIEŻĄCYM KATALOGU


27-05-2013

Trwa nabór wniosków do Działania II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej, Programu Rozwój Polski Wschodniej - przedłużony termin składania wniosków do 31 lipca 2013 r.

Od 3 czerwca 2013 r. do 31 lipca 2013 r. (UWAGA:  zmiana terminu z 15 lipca na 31 lipca)Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Pośrednicząca Programu Rozwój Polski Wschodniej, będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej, Programu Rozwój Polski Wschodniej.

Działanie II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej,
Programu Rozwój Polski Wschodniej

Informacja o naborze

Termin składania wniosków:

od 3 czerwca 2013 r. do 31 lipca 2013 r. 

(komunikat Link prowadzi do serwisu zewnętrznego)

w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16.30

Sposób rozstrzygnięcia konkursu:

Po zatwierdzeniu przez IZ PO RPW listy projektów rekomendowanych do dofinansowania, IP PO RPW publikuje na stronie internetowej www.parp.gov.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznegolistę projektów wyłonionych do dofinansowania, a następnie informuje każdego z Wnioskodawców o ostatecznych wynikach oceny jego projektu i dokumentach wymaganych do podpisania Umowy o dofinansowanie projektu.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty nie później niż do 31 grudnia 2013 r.

Sposób składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać elektronicznie przy użyciu Generatora Wniosków Link prowadzi do serwisu zewnętrznego, a następnie przesłać do PARP potwierdzenie złożenia Wniosku poprzez platformę ePUAP na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) PARP, przy użyciu podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy Profilu Zaufanego. 

W sytuacji wystąpienia długotrwałych problemów technicznych z Generatorem Wniosków lub platformą ePUAP, które uniemożliwią uzupełnienie i przesłanie do PARP formularza wniosku za pośrednictwem ww. Generatora Wniosków lub przesłanie potwierdzenia złożenia Wniosku poprzez platformę ePUAP na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) PARP, w terminach składania wniosków, PARP dopuszcza możliwość dostarczenia do Kancelarii PARP wydrukowanego i podpisanego formularza Wniosku w wersji papierowej, według wzoru zamieszczonego na stronie: www.parp.gov.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego / Rozwój Polski Wschodniej / Nabory wniosków/projektów / Działanie II.1. Wniosek w wersji papierowej powinien być składany do Kancelarii

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP),
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

w terminach składania wniosków i w godzinach pracy Kancelarii PARP.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski:

Przedsiębiorcy z terenu Rzeczypospolitej Polskiej zarejestrowani w Rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonym przez UKE.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Dofinansowanie będzie udzielane na realizację projektów polegających na budowie sieci szerokopasmowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną pomiędzy najbliższym lub najbardziej efektywnym punktem dystrybucji Internetu a użytkownikiem końcowym, w celu umożliwienia bezpośredniego dostarczenia użytkownikowi końcowemu usługi przyłączenia do sieci szerokopasmowej i zapewnienia korzystania z szerokopasmowego dostępu do Internetu, na obszarach, na których nie ma odpowiedniego szerokopasmowego dostępu do Internetu lub szerokopasmowego dostępu do Internetu nowej generacji.

Wsparcie na budowę sieci szerokopasmowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną pomiędzy najbliższym punktem dystrybucji Internetu a użytkownikiem końcowym może być udzielone, jeżeli w miejscowości, w której ma być zbudowana ta infrastruktura, nie istnieje i nie jest planowana budowa najbardziej efektywnego punktu dystrybucji Internetu.

Projekty objęte wsparciem mogą być realizowane przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące i nie mogą zakończyć się później niż 31.10.2015 r.

Kryteria wyboru projektów:

Ocena formalna i merytoryczna prowadzona będzie w oparciu o Kryteria wyboru projektów konkursowych w Działaniu II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, zatwierdzone Uchwałą nr 25/2013 Komitetu Monitorującego PO RPW z dnia 22 marca 2013 r.

Finanse
Minimalna wartość wsparcia dla projektu:

co najmniej 100 tys. zł

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 55 012 754,86 euro
Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie:

pełna dokumentacja

Wzór umowy o dofinansowanie: pełna dokumentacja
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Procedura odwoławcza:

  • Środkami odwoławczymi są protest oraz odwołanie.
  • Protest oznacza pisemne wystąpienie wnioskodawcy, w którym kwestionuje on ocenę zgłoszonego przez siebie wniosku o dofinansowanie dokonaną przez Komisję Oceniającą lub poprawność przeprowadzenia postępowania konkursowego, skutkującą negatywną oceną projektu.
  • Odwołanie oznacza pisemne wystąpienie wnioskodawcy i dotyczy kwestii będących uprzednio przedmiotem protestu.
  • Po wyczerpaniu ww. środków odwoławczych Wnioskodawca może wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
  • Szczegółowy tryb i terminy procedury odwoławczej zawierają zapisy Regulaminu przeprowadzania konkursu.
Ważne informacje:

PARP może podjąć decyzję o wcześniejszym zamknięciu naboru wniosków o dofinansowanie w sytuacji, gdy łączna kwota wsparcia w ramach złożonych wniosków o udzielenie dofinansowania osiągnie 150 proc. kwoty wsparcia przeznaczonej na konkurs. Informacja o wcześniejszej dacie zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie zostanie opublikowana na stronie internetowej PARP.

Zamknięcie naboru nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji informacji o wcześniejszym zamknięciu naboru wniosków o dofinansowanie, jednak nie później niż 15 lipca 2013 r.

Miejsce realizacji projektu Obszar województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego
Linki

pełny tekst ogłoszena

pełna dokumentacja