Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


01-12-2010

Rozpoczęto nabór projektów rezerwowych do Działania IV.1 Programu Rozwój Polski Wschodniej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór projektów rezerwowych do Listy projektów indywidualnych Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (PORPW) w ramach Działania IV.1 Infrastruktura drogowa. Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 stycznia 2011 r.

 Działanie  IV.1 Infrastruktura drogowa,
Program Rozwój Polski Wschodniej

Informacja o naborze
Termin składania zgłoszeń:  
 

Od 1 grudnia 2010 r. do 31 stycznia 2011 r.

Dla zgłoszeń przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich oraz dla zgłoszeń doręczonych osobiście, za termin wpływu dokumentacji aplikacyjnej uznaje się datę rejestracji ww. dokumentacji w kancelarii PARP

Miejsce składania zgłoszeń: 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

Sposób składania zgłoszeń: 
 • Osobiście, kurierem lub pocztą;
 • Jeden egzemplarz wypełnionego zgłoszenia, wydrukowanego i opatrzonego wymaganymi załącznikami wnioskodawca składa osobiście lub przesyła do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
 • Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie PARP od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 16.30, a w dniu upływu terminu przyjmowania zgłoszeń do godziny 15.00;
 • Zgłoszenie powinno być starannie opakowane, uniemożliwiając tym samym dostęp do jego zawartości osobom nieuprawnionym. Ponadto, opakowanie zgłoszenia powinno:
  • być opatrzone następującym sformułowaniem „zgłoszenie projektu do Listy Projektów Indywidualnych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 - projekty rezerwowe w ramach Działania 4.1 „Infrastruktura drogowa";
  • zawierać pełną nazwę i adres Wnioskodawcy;
  • zawierać pełną nazwę i adres Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Na co i kto może składać zgłoszenia

Kto może składać zgłoszenie: 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

 1. jednostki samorządu terytorialnego;
 2. związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 3. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
Na co można otrzymać dofinansowanie:

Dofinansowanie będzie udzielane na realizację projektów, których wartość wynosi nie mniej niż:

 • 8 mln złotych dla projektów obejmujących wyłącznie budowę/rozbudowę obwodnic;
 • 20 mln złotych dla pozostałych projektów,

polegających na:

budowie, bądź modernizacji odcinków dróg krajowych i wojewódzkich Polski Wschodniej, jak również budowie obwodnic oraz mostów, tuneli, wiaduktów estakad, węzłów i skrzyżowań w ciągach tych dróg, w tym infrastruktury towarzyszącej dla tych obiektów (m.in. zjazdy, zatoki, chodniki, ciągi i ścieżki rowerowe, ekrany akustyczne, bariery ochronne, sygnalizacja świetlna, przejścia dla pieszych).

Działanie może objąć wsparciem tylko te przedsięwzięcia, które usprawnią funkcjonowanie głównych ciągów komunikacyjnych.

Wymiernym rezultatem realizacji tych przedsięwzięć będzie pobudzenie rozwoju ekonomicznego województw Polski Wschodniej i przeciwdziałanie zapóźnieniom o charakterze inwestycyjnym.

Lokalizacja / miejsce realizacji projektów:

Inwestycje mogą być podejmowane w pięciu województwach Polski Wschodniej, tj. w województwie lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim.

Okres kwalifikowalności wydatków:

01.01.2007 – 31.12.2015 r.

Niezbędne dokumenty i ocena
Dokumentacja aplikacyjna:

Zgłoszenie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami wymienionymi w Formularzu zgłoszenia na Listę Projektów Indywidualnych PO RPW.

Ocena zgłoszeń:

Ocena formalna i merytoryczna prowadzona będzie w oparciu o Kryteria wskazane w „Wytycznych w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych”, przy czym:

 • na listę zgłoszeń uszeregowaną malejąco według uzyskanej na etapie oceny merytorycznej punktacji, zarekomendowane zostaną do wpisania wszystkie projekty, które uzyskały przynajmniej 60 proc. możliwej do uzyskania punktacji;
 • odrzucone zostaną projekty, które uzyskają poniżej 60 proc.możliwych do uzyskania punktów.
Termin poinformowania o wynikach naboru:

Po zakończeniu oceny Instytucja Pośrednicząca przekazuje jej wyniki Instytucji Zarządzającej w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów skierowanych do umieszczenia na LPI oraz pisemnie informuje każdego z wnioskodawców o wynikach rozpatrzenia jego zgłoszenia. Ostateczną decyzję w sprawie umieszczenia projektów na LPI podejmuje IZ PO RPW - minister właściwy ds. rozwoju regionalnego.

Ważne informacje
Zasady naboru:   

Szczegółowe informacje o zasadach naboru w ramach Działania IV.1 PO RPW znajdują się na stronie internetowej PARP 

Informacja na stronie PARP: Na stronie internetowej PARP znajduje się pełny tekst ogłoszenia o naborze   
Kontakt:

Pytania prosimy kierować na adresy e-mail:

lub telefonicznie: infolinia 0 801 33 22 02  w godzinach od 10.00 do 16.00.

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska