Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


15-06-2011

Rozpoczęto nabór projektów do Działania III.2 Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej, Programu Rozwój Polski Wschodniej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór projektów z województw: podkarpackiego i warmińsko-mazurskiego do Listy projektów indywidualnych Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w ramach Działania III.2 Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej. Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 sierpnia 2011 r.

 Działanie  III.2 Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej, Program Rozwój Polski Wschodniej

Informacja o naborze
Termin składania zgłoszeń:  
 

Od 15 czerwca do 31 sierpnia 2011 r.

Dla zgłoszeń przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich oraz dla zgłoszeń doręczonych osobiście, za dzień wpływu zgłoszenia uważa się dzień, w którym zgłoszenie zostało dostarczone do kancelarii PARP do godziny 16.30.

Miejsce składania zgłoszeń: 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

Sposób składania zgłoszeń: 
 • Osobiście, kurierem lub pocztą,
 • Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-16.30.
Na co i kto może składać zgłoszenia

Kto może składać zgłoszenie: 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

 • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;
 • przedsiębiorcy prowadzący spółki, w których udziały lub akcje posiada jednostka samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa;
 • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego.
Na co można otrzymać dofinansowanie:

Dofinansowanie będzie udzielane na realizację projektów, których wartość wynosi nie mniej niż 20 mln zł, polegających na:

 • budowie, rozbudowie i wyposażeniu infrastruktury umożliwiającej organizację kongresów, konferencji, wystaw i targów o znaczeniu ponadregionalnym i międzynarodowym, a więc obiektów towarzyszących biznesowi, a także służących stymulowaniu innowacji i ducha przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Działanie może objąć wsparciem tylko te przedsięwzięcia, które mają bezpośredni wpływ na rozwój przedsiębiorczości, głównie innowacyjnej oraz promocję regionu jako atrakcyjnego gospodarczo.

Lokalizacja / miejsce realizacji projektu

Inwestycje mogą być podejmowane w stolicach województw podkarpackiego i warmińsko-mazurskiego oraz gminach należących do potencjalnego obszaru metropolitalnego. Realizacja obiektów kongresowych i konferencyjnych możliwa jest również w miastach powiatowych województw podkarpackiego i warmińsko-mazurskiego.

Kryteria wyboru projektów:

Do włączenia na LPI PO RPW zakwalifikują się w ramach poszczególnych województw kompletne zgłoszenia (wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami – kompletnymi i aktualnymi), które wpłyną do IP PO RPW w ramach powyższego naboru nie później niż do 31 sierpnia 2011 r., o ile przejdą z wynikiem pozytywnym ocenę formalną i merytoryczną (ocena merytoryczna jest pozytywna, jeżeli liczba uzyskanych w trakcie oceny merytorycznej punktów ≥ 60 proc. maksymalnej możliwej punktacji).

Finanse
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:  

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczona dla:

 • województwa podkarpackiego: 6,409 mln EUR (ok. 7,54 mln EUR łącznie z EFRR oraz z budżetu państwa),
 • województwa warmińsko – mazurskiego: 8,29 mln EUR (ok. 9,75 mln EUR łącznie z EFRR oraz z budżetu państwa).

Intensywność wsparcia nie może przekroczyć wielkości określonych w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 190, poz. 1402)

Niezbędne dokumenty
Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje o zasadach naboru w ramach Działania III.2 PO RPW znajdują się na stronie internetowej PARP

Dokumentacja: 

Szczegółowe informacje o zasadach naboru w ramach Działania III.2 PO RPW oraz pełna dokumentacja znajdują się na stronie internetowej PARP

Inne ważne informacje
Kontakt
 • Pytania prosimy kierować na adresy e-mail:
 • lub telefonicznie pod numerami:
  • (22) 432 89 91,
  • (22) 432 89 92,
  • (22) 432 89 93,
 • infolinia: 0 801 33 22 02 w godzinach od 10.00 do 16.00.

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska