Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


10-03-2014

Ogłoszono nabór wniosków do Działania II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej, Programu Rozwój Polski Wschodniej

Od 10 do 25 marca 2014 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), jako Instytucja Pośrednicząca Programu Rozwój Polski Wschodniej, będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej, Programu Rozwój Polski Wschodniej.

Tabela naboru wniosków

Działanie II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej,
Programu Rozwój Polski Wschodniej

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:

od 10 marca 2014 r. do 25 marca 2014 r. 
w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16.30

Sposób rostrzygnięcia konkursu:

Po zatwierdzeniu przez IZ PO RPW listy projektów rekomendowanych do dofinansowania, IP PO RPW opublikuje nie później niż w dniu 6 maja 2014 r. na stronie internetowej www.parp.gov.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego listę projektów wyłonionych do dofinansowania, a następnie pocztą elektroniczną poinformuje każdego z Wnioskodawców o ostatecznych wynikach oceny jego projektu i dokumentach wymaganych do podpisania Umowy o dofinansowanie projektu.

Sposób składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać elektronicznie przy użyciu Generatora Wniosków Link prowadzi do serwisu zewnętrznego, a następnie przesłać do PARP potwierdzenie złożenia Wniosku zgodnie z zapisami Regulaminu przeprowadzenia konkursu.
 
W razie wystąpienia problemów technicznych, które uniemożliwią uzupełnienie i przesłanie formularza wniosku o dofinansowanie w terminach składania wniosków, IP PO RPW dopuszcza możliwość złożenia wersji papierowej wniosku w siedzibie IP PO RPW. W takim przypadku dopuszcza się złożenie wypełnionego, wydrukowanego i podpisanego formularza w wersji papierowej, zamieszczonego na stronie IP PO RPW: www.parp.gov.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego / Rozwój Polski Wschodniej / Nabory wniosków/projektów / Działanie II.1.
 
Wniosek w wersji papierowej powinien być składany do Kancelarii

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
ul. Pańska 81/83,00-834 Warszawa

w terminach składania wniosków i w godzinach pracy Kancelarii PARP.

Złożenie wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej, w sytuacjach wskazanych w Regulaminie nie zwalnia Wnioskodawcy z wymogu złożenia tożsamego wniosku o dofinansowanie poprzez Generator Wniosków w momencie, gdy narzędzie będzie już dostępne.

W sytuacjach wskazanych powyżej, za dzień złożenia wniosku o dofinansowanie uważa się dzień i godzinę, w którym wniosek w wersji papierowej wraz z załącznikami został doręczony do kancelarii IP PO RPW, jednakże brak późniejszego uzupełnienia wniosku w Generatorze Wniosków w terminie do 3 dni roboczych od dnia przekazania do Wnioskodawcy informacji o tym, że Generator działa poprawnie, powoduje odrzucenie wniosku.

Na co i kto może składać zgłoszenia

Kto może składać wniosek:

Przedsiębiorcy z terenu Rzeczypospolitej Polskiej zarejestrowani w Rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonym przez UKE.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Dofinansowanie będzie udzielane na realizację projektów, o których mowa w § 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na tworzenie i umożliwienie dostępu do sieci szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Dz. U. 2013, poz. 423 z późn. zm.), tj.:

  • polegających na budowie sieci szerokopasmowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną pomiędzy najbliższym lub najbardziej efektywnym punktem dystrybucji Internetu (definicje najbliższego oraz najbardziej efektywnego punktu dystrybucji Internetu, jak również użytkownika końcowego zamieszczono w § 4, ust. 10, 11 i 22 Rozporządzenia) a użytkownikiem końcowym, w celu umożliwienia bezpośredniego dostarczenia użytkownikowi końcowemu usługi przyłączenia do sieci szerokopasmowej i zapewnienia korzystania z szerokopasmowego dostępu do Internetu, na obszarach, na których nie ma odpowiedniego szerokopasmowego dostępu do Internetu lub szerokopasmowego dostępu do Internetu nowej generacji.

Wsparcie na budowę sieci szerokopasmowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną pomiędzy najbliższym punktem dystrybucji Internetu a użytkownikiem końcowym może być udzielone, jeżeli w miejscowości, w której ma być zbudowana ta infrastruktura, nie istnieje i nie jest planowana budowa najbardziej efektywnego punktu dystrybucji Internetu.

Realizacja projektów objętych wsparciem nie może zakończyć się później niż 31 października 2015 r.

Kryteria wyboru projektów:

Ocena formalna i merytoryczna prowadzona będzie w oparciu o Kryteria wyboru projektów konkursowych w Działaniu II.1 „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, zatwierdzone Uchwałą nr 25/2013 Komitetu Monitorującego PO RPW z dnia 22 marca 2013 r. oraz uchwałą 28/2014 Komitetu Monitorującego PO RPW z dnia 7 marca 2014 r.

Finanse
Minimalna wartość wsparcia dla projektu:

co najmniej 100 tys. zł

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

60 mln zł
 

Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie:

 pełna dokumentacja

Wzór umowy o dofinansowanie:

 pełna dokumentacja

Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Procedura odwoławcza:

  • Środkami odwoławczymi są protest oraz odwołanie.
  • Protest oznacza pisemne wystąpienie wnioskodawcy, w którym kwestionuje on ocenę zgłoszonego przez siebie wniosku o dofinansowanie dokonaną przez Komisję Oceniającą lub poprawność przeprowadzenia postępowania konkursowego, skutkującą negatywną oceną projektu.
  • Odwołanie oznacza pisemne wystąpienie wnioskodawcy i dotyczy kwestii będących uprzednio przedmiotem protestu.
  • Po wyczerpaniu ww. środków odwoławczych Wnioskodawca może wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
  • Szczegółowy tryb i terminy procedury odwoławczej zawierają zapisy Regulaminu przeprowadzania konkursu.
Ważne informacje:

PARP może podjąć decyzję o wcześniejszym zamknięciu naboru wniosków o dofinansowanie w sytuacji, gdy łączna kwota wsparcia w ramach złożonych wniosków o udzielenie dofinansowania osiągnie 150 proc. kwoty wsparcia przeznaczonej na konkurs. Informacja o wcześniejszej dacie zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie zostanie opublikowana na stronie internetowej PARP. IP  PO RPW poinformuje wcześniej na stronie dotyczącej konkursu o przekroczeniu przez złożone wnioski 100% kwoty przeznaczonej na konkurs.

Miejsce realizacji projektu:

Obszar województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego

Dodatkowe informacje:

Listy planowanych lokalizacji węzłów sieci SSPW, które powstaną w ramach 5 projektów Działania II.1 „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej" zostały zamieszczone na stronach internetowych poszczególnych Województw Polski Wschodniej pod poniższymi linkami.

Lista miejscowości kwalifikujących się do wsparcia w ramach konkursu Działania II.1 PO RPW jest zamieszczona na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod linkiem 

Linki:

Pełny tekst ogłoszenia

Pełna dokumentacja

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska