Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


18-02-2015

Aktualizacja listy projektów indywidualnych Programu Rozwój Polski Wschodniej

W ramach aktualizacji listy projektów indywidualnych Programu Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) dokonano przesunięcia trzech inwestycji na listę podstawową oraz usunięto jeden projekt z listy rezerwowej. Ponadto zaktualizowano dane o projektach w oparciu o bieżące informacje z dokumentacji projektowej oraz na podstawie informacji uzyskanych od Instytucji Pośredniczących PO RPW.

Liczba i wartość projektów kluczowych

Zaktualizowana lista projektów indywidualnych dla PO RPW obejmuje 116 przedsięwzięć o łącznej wartości 12,87 mld zł. Wszystkie projekty znajdują się na liście podstawowej.

Dofinansowanie z funduszy unijnych

Ogólna wartość dofinansowania dla projektów podstawowych objętych indykatywnym wykazem wynosi 8,51 mld zł.

Projekty wg priorytetów

PO Rozwój Polski Wschodniej

Liczba projektów
– lista podstawowa

Liczba projektów – lista rezerwowa

Koszt całkowity w mln zł

Koszt dofinansowania
w mln zł

Priorytet 1: Nowoczesna gospodarka

56

0

3 533,88

2 494,84

Priorytet 2: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

5

0

1 485,46

1 029,68

Priorytet 3: Wojewódzkie ośrodki wzrostu

14

0

2 866,83

1 781,79

Priorytet 4: Infrastruktura transportowa

34

0

4 648,71

2 923,83

Priorytet 5: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego
o warunki naturalne

7

0

336,63

282,32

Zmiany na Liście Projektów Indywidualnych PO RPW

Przesunięto trzy projekty z listy rezerwowej na listę podstawową, dla których zawarto umowę o dofinansowanie:

  • projekt „Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego - III etap PPNT” (działanie I.3 Wspieranie innowacji);
  • projekt „Rozszerzenie zaplecza wspierania biznesu o Mielecki Inkubator Przedsiębiorczości dla małych firm (MInP) oraz poprawa dostępności komunikacyjnej Mieleckiego Parku Przemysłowego jako kontynuacja projektu zrealizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w ramach PO RPW” (działanie I.3 Wspieranie innowacji);
  • projekt „Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie – ul. Lubelskiego Lipca '80” (działanie III.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego).

Usunięto jeden projekt z listy rezerwowej w ramach działania I.3 Wspieranie innowacji:

  • projekt „Rozbudowa potencjału Inkubatora Technologicznego w Stalowej Woli – zintensyfikowanie rozwoju gospodarczego regionu poprzez wzmocnienie jego bazy innowacyjnej” (na wniosek beneficjenta);

Pobierz plik:
Lista projektów indywidualnych Programu Rozwój Polski Wschodniej – luty 2015 r. Plik w formacie PDF (195 KB)

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska